Енергиен експерт препоръчва: Час по скоро минете на дистандионен отчет на топлинна енергия

Да бързаме ли с преминаването към дистанционен отчет на топлинната енергия или да почакаме крайния срок? Енергиен експерт препоръчва да го направим възможно най-скоро.

През март 2020 година влезе в сила изменение в Закона за енергетиката, което задължава всички българи, използващи централно отопление и топла вода у дома, да преминат на дистанционен отчет. Днес инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества в България ще обясни повече за новите уреди и дали си заслужава клиентите да преминат към модерните устройства.

Какво означава дистанционен отчет на топлинната енергия?

Всички българи имат задължение в срок до 2027 година да заменят морално остарелите топлинни разпределители, топломери и водомери за топла вода с модерни устройства с функция за радиоотчет или т.нар. дистанционен отчет.

Каква е разликата между старите и новите уреди за дялово разпределение?

Масово притежателите на стандартни уреди за дялово разпределение в дома си са на прогнозен отчет на топлинната енергия т.е. всеки месец получават прогнозна фактура за потребената топлинна енергия, която е формирана на база определени критерии, които са одобрени като механизъм от държавния регулатор.

След края на всеки отоплителен сезон инкасатори от всяка фирма за топлинно счетоводство обикалят домовете на техните клиенти, за да извършат визуален отчет на показанията на уредите т.е. да запишат данните за потреблението, което те са извършили. Последната стъпка е на база събраната информация да се изготви т.нар. изравнителна сметка, която реално „уравнява“ прогнозно платената топлинна енергия и реално консумираната такава.

По какъв начин се ценообразува прогнозната фактура?

Тя се изготвя на база одобрена от КЕВР методология, която всъщност е доста сложна. Накратко, за да се генерира прогнозната сметка на един абонат на Топлофикация Х, се взема предвид потреблението от предходната година, чиято величина се коригира с определен коефициент, отразяващ разликата в температурата.

Консумацията на топлинна енергия зависи от това колко топло е навън. Логично е ако през миналия декември средната температура е била -10 градуса, а през настоящия е +15 градуса, потреблението на топлинна енергия да не е идентично.

В тази връзка каква е ползата от дистанционните уреди за дялово разпределение по отношение на начина на фактуриране на потребената топлинна енергия?

Основната полза е, че когато всички имоти част от една етажна собственост преминат на дистанционен отчет на топлинната енергия, всеки абонат получава ежемесечно фактура, отразяваща реалното потребление, което е извършил в конкретния период.

Накратко, отпадат прогнозните сметки, а с тях отпада и необходимостта от изготвяне на изравнителни сметки, които да измерват разликата между прогнозата и реалното потребление.

Това ли е единственото преимущество на дистанционните уреди?

Не мога да не посоча като важно предимство и фактът, че клиентът може в реално време да контролира потреблението си. Всеки може да види колко единици е отчел уредът му за месеца и ако прецени, че това би било извън възможностите му, да намали потреблението си. Виждайки колко единици е отчел топломерът за настоящия месец и знаейки цената на топлинната енергия за неговата топлофикация, която е публично достъпна на сайта на КЕВР, както и уебстраницата на всяко дружество, всеки абонат сам може да пресметне каква ще бъде фактурата му за настоящия месец. Какво по-голямо удобство от това? При прогнозните сметки този комфорт липсва.

Мога да посоча и други важни за клиента преимущества. Отпадане на домашните посещения на инкасатори, защото процесът на снемане на показанията от всеки уред се извършва от разстояние. С дистанционните уреди няма никаква възможност за допускане на грешка поради изцяло електронния способ, при който се извършва целият процес на снемане на данните, приемането им в специален софтуер и „преформатирането“ им в готови сметки.

В крайна сметка, какво ще препоръчате на абонатите – да изчакат крайния срок и тогава да сменят устройствата в дома си, или да побързат със смяната?

След всички предимства, които очертах, определено препоръчвам на клиентите при първа възможност да се оборудват с уреди за дялово разпределение с радиоотчет. Веднага ще се убедят лично в предимствата им.

Какво е необходимо да направят клиентите, за да преминат на реален отчет?

Необходимо е всички собственици на имоти в етажната собственост да монтират дистанционни уреди. Искам да обърна внимание, че ако клиентите решат сами да изберат типа и марката на новите устройства, задължително трябва да коментират избора си с топлинния счетоводител, защото фирмата трябва да има софтуерна възможност да отчита конкретния модел устройства.