Съдия от Перник получи почетен златен знак

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт трансформира една свободна длъжност „съдия“ в Административен съд – Ловеч, в една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда, считано от датата на вземане на решението.

Решението е, във връзка с предложение от Димитрина Павлова – административен ръководител на Административен съд – Ловеч.

Колегията поощри на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, буква „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ Богдан Велев като съдия в Районен съд – Перник, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. Поощрението е предложено от Калин Баталски – административния ръководител – председател на Окръжен съд – Перник, който посочва, че целият стаж на съдия Велев в съдебната система е преминал в съдебния район на Окръжен съд – Перник, като се ползва с репутация на опитен магистрат, със задълбочени познания и безупречна работа.

Подкрепа за предложението заявиха Атанаска Дишева – член на ВСС, Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, като посочиха получените положителни становища от председателя на ОС – Перник и от Комисията за професионална етика към Районен съд – Перник,

С решение на СК по протокол № 36/04.10.2022 г., на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Богдан Велев е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, считано от 07.10.2022 г.

Коментари

коментара