На финала е втора клетка на депото за отпадъци в Перник

На финал е изграждането на втора клетка на Регионалното депо за битови отпадъци в Перник. Тя ще побира 375 000 кубически метра боклук. Въвеждането й в експлоатация се налага поради запълване обема на първата клетка на новото регионално сметище, която е действаща от 2015 г.

Обемът на стартовата клетка е изчерпан три години преди 10-годишния прогнозен експлоатационен срок. „Подобна е ситуацията във всички регионални депа. Тя се дължи на генерирането на повече боклук от обществото“, коментира за БТА Анелия Дренска – началник отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“ в община Перник.

Строителството на втората клетка е на обща стойност 3 415 104 лв. От тях 2 501 529 лв. са от вноски и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците на общините, членове на регионалното сдружение. Останалите 913 575 лв. са средства, отпуснати от ПУДООС, предназначени за финансиране на проекти за разширяване на съществуващи регионални депа за битови отпадъци при аварийни ситуации със запълнен капацитет.

Дейностите се извършват по график, уточни Адриан Скримов – пиар експерт в община Перник. По думите му почти 90 на сто от работата вече е извършена. През май и юни са положени устойчивият и изравнителният слой пръст, както и част от отводнителните съоръжения, след което е монтирано хидроизолационното оборудване на обекта и управлението на водите.

За отводняване на района на клетките е изграден дренаж за улавяне и отвеждане на подземни води. Довършват се и системите за третиране на инфилтрирали от отпадъците води и повърхностно отводняване, както и основите на газовите кладенци.

Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“ е въведено в експлоатация на 29 декември 2015 г. То приема боклука на над 133 000 жители. Годишният му капацитет е 47 000 т. Предстои изграждане на още две клетки. Общият експлоатационен срок на депото е над 30 години. Сметището е съоръжено с инсталация за улавяне и обезвреждане на биогаз, сепарираща и компостираща инсталация.

Изграждането на Регионалната система за управление на отпадъци в Перник бе финансирано от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Строителството му струва близо 22 млн. лв.

Депото е разположено на 140 дка върху терен, където се е помещавало най-старото сметище на Перник в местността „Чокладиновец“ в землището на с. Люлин. То обслужва шестте общини на територията на Пернишка област със 170 населени места./БТА