Пернишко училище дочака изграждането на физкултурен салон

Нов физкултурен салон ще бъде изграден в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“.

Изграждането на дълго чаканото съоръжение стана възможно след като община Перник успешно защити проект по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища на Министерство на образованието и науката на стойност 1 141 703 лв.

Училището, в което се обучават 747 ученици, организирани в 32 паралелки от І до XІІ клас и пет групи за целодневна организация в начален етап на основно образование и от построяването си през 1924 г. не разполага с физкултурен салон.

За нуждите на обучението по физическо възпитание и спорт, към момента се използват пригодени две класни стаи

Изграждането на физкултурен салон, ще позволи часовете по физическо възпитание и спорт и спортни дейности да се провеждат в нормални и отговарящи на изискванията условия за учениците, учителите и треньорите.

Двете класни стаи, които в момента се използват за салон, ще бъдат освободени и използвани от учениците по предназначение, като кабинети по професионално обучение или стаи за занимания по интереси.

Ще се създадат условия за прилагане на усвоеното в спортно-състезателните игри, обогатяване базисните знания за различни видове спорт и възможност за комплексното развитие на ученика и двигателните му способности.