Програма за заетост на младежи в областта на културата обяви Бюрото по труда в Перник

Росен Симеонов

Основната цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж по специалността на безработни младежи до 29-годишна възраст, завършили средно образоване с придобита квалификация по професия от професионално направление „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката или висше образование по специалност от област на висшето образование „Изкуства“, професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.

Целеви групи на програмата са безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, завършили:

  • средно образоване с придобита квалификация по професия от професионално направление „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката;
  • висше образование по специалност от област на висшето образование „Изкуства“, професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.

Работодатели по програмата са институти в областта на културата по Закона за закрила и развитие на културата, които осъществяват дейност в Република България.

Подробности за програмата може да намерите на сайта на Агенция по заетостта