Директорът на Топлофикация-Перник Чавдар Стойнев: Прилагаме екологични политики и покриваме най-високите европейски стандарти за производство на енергия

Предприятието продължава изпълнението на стартиралите мащабни инвестиционни проекти

„В последни няколко години извършихме подобрения в мощностите и работим по няколко големи проекта с цел осигуряване на чиста електро и топлоенергия. Проектът за изграждане на инсталация за производство на енергия, работеща с основно гориво биогаз, е най-новата инвестиция. Тя извежда предприятието в качествено нов етап на развитие. С производството енергия от биогаз се подпомага опазването на околната среда и се спомага за редуциране на изпусканите вредни емисии във въздуха.“ коментира инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“.

Той разказа, че инвестиционното намерение е част от цялостната стратегия на компанията за трансформация и модернизация, изцяло в съответствие с високите европейски стандарти за работа. Използваната технология за получаване на топлинна и електрическа енергия от биогаз няма да емитира вредни вещества.

„През лятото на 2022 г. ще бъдат включени в експлоатация три газови коненератора. В момента извършваме довършителни дейности. Преди пускането в експлоатация на мощностите ще бъдат проведени и задължителните пробни пускове и наладка, които според разписания план ще продължат 30 дни.“ заяви инж. Стойнев. Той съобщи, че близо две години работят по тази мащабна инвестиция.

„Проектите ни са от ключово значение за реализацията на енергийния преход в България. Тяхното завършване ще доведе до създаването на нисковъглеродно производство. С тези инвестиции даваме възможност за подобряване на качеството на въздуха в града, опазването на околната среда и развитието на икономиката чрез откриване на нови работни места.“ посочи директорът на топлофикацията.

Инж. Чавдар Стойнев сподели, че едновременно се провежда административна процедура за използване и на биогорива.

„С природния газ и биомасата ще изпълним изискванията на Европа за нисковъглеродно производство. На този етап ще използваме въглищата само по време на отоплителния сезон.“ поясни изпълнителният директор на дружеството.

Инж. Стойнев посочи, че само за последната година са взели участие в няколко експертни срещи с намерението да бъдат обсъдени най-икономически рентабилните варианти за цялостна трансформация на „Топлофикация Перник“. „Общоевропейската цел за по-висок дял на възобновяемите източници, които не генерират вредни емисии, налага модернизация на производствената дейност. Дългосрочният план на дружеството ни изцяло изпълнява и отговаря на амбициозната цел на Европейския Зелен пакт.“ заяви инж. Стойнев.

Директорът на „Топлофикация Перник“ сподели, че предстои да изминат дълъг път за енергийната си трансформация. „С проектите си продължаваме да бъдем важен фактор за енергийния баланс на страната, отчитайки интересите на всички заинтересовани страни. До тук със собствени сили смятам, че постигнахме не малко постижения. За екипа на предприятието модернизацията и чистото производство на енергия си остават ключова цел.“ подчерта инж. Стойнев. Той увери, че продължават и занапред да търсят и обсъждат всички възможни начини да осигуряване зелено, надеждно и сигурно топлоподаване.

„Отчитайки своята значима роля както за гр. Перник, така и за цялата страна, ние се стараем всяко наше решение да бъде насочено към удовлетворяване на клиентските изисквания. Да бъде справедливо и законосъобразно. С балансирания си подход даваме своя принос към общите усилия за намиране на устойчиви и икономически обосновани решения в енергийния сектор.“ посочи инж. Стойнев.

Той заяви, че в „Топлофикация Перник“ провеждат и активна социална политика, насочена към клиентите и всички жители на гр. Перник.

„Всяка година предлагаме програми, насочени към клиентите, с цел осигуряване на топлоподаване и гореща вода на достъпна цена. С много труд печелим доверието на абонатите към услугите на топлофикацията и с постоянство запазваме добрите взаимоотношения.“ заяви инж. Стойнев.