Четири пъти повече средства за заетост в Област Перник

Под председателството на областния управител Кирил Стоев се проведе Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие.

За област Перник са предвидени 644 640 лв. от държавния бюджет за реализация на Регионалната програма за заетост през 2022г. Заделените средства от държавния бюджет за реализация на регионалните програми за заетост през 2022г. са с 4 пъти повече в сравнение с предходната година, което е израз на засилена подкрепа от държавата за хората в уязвимо положение, както и за регионалния и местен бизнес.

Целта е програмата да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. Програмата осигурява възможност на 150 безработни лица от областта да възвърнат своите трудови навици и умения с цел увеличаване на пригодността им за трайна заетост и подобряване на икономическия им статус.

В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица, лица със статут на бежанци.

През 2022 г. регионалната програма ще насърчава разкриването на устойчиви работни места и ще допринесе за възстановяване на заетостта. В регионалната програма се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор.