Преди старта на учебната година: Какво е направено в Перник?

Преди началото на новата учебна година в детските градини и училищата Община Перник е изпълнила ремонтни и възстановителни дейности в ДГ №2 „Родолюбче“, ДГ „Пролет“, ДГ №14 „Славейче“ и ДГ „В. Терешкова“ гр. Батановци на стойност 23 532 лв.

Извършен е ремонт на терасите на ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Рударци на стойност 13 610 лв. , както и аварийни ремонти на покривите на ГПЧЕ „Симеон Радев“ и на VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“ на обща стойност 65 737 лв.

Извършена е цялостна подмяна на обзавеждането във филиала на ДГ „В. Терешкова“ в с. Ярджиловци. Подменени са топлообменници в ОУ „Св. Константин Кирил-Философ“. Предстои финализиране изпълнението на две спортни площадки, включени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година – в ОУ „Отец Паисий“ с. Ярджиловци и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Драгичево.

През летния сезон на 2021 г. са извършени и текущи ремонти за обновяване на материалната база. Ремонт на покрива е направен в ГПЧЕ „Симеон Радев“ на стойност 14 779 лв. Ремонт на класни стаи, коридори, административни помещения, поставяне на ламиниран паркет е извършено в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, ПМГ „Хр. Смирненски“, Х ОУ „А. Константинов“, ХI ОУ „Елин Пелин“, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ХIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ГПЧЕ „Симеон Радев“, СУ „Олимпиец“, ХII ОУ „Васил Левски“, в училищата в с. Рударци, с. Ярджиловци и гр. Батановци.

Доизградено е видеонаблюдението в ХVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Ремонтиран е и кабинета за теоретично професионално обучение, прилежащ към учебно-техническа работилница – специалност „Машиностроене“ в СУ „Темелко Ненков“.

Текущи ремонти на физкултурни салони, закупуване на нови уреди за спорт са осъществени в Х ОУ „А. Константинов“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ПМГ „Хр. Смирненски“ , V СУ „П. Р. Славейков“, ХI ОУ „Елин Пелин“.

Закупено е ново ученическо обзавеждане в VIII ОУ „Кракра Пернишки“, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Ремонт на санитарни възли е извършен в VII ОУ „Г. С. Раковски“.

Обновена е материалната база на ЦПЛР – Ученическо общежитие със закупуване на нови мебели на стойност 11 346 лв.

Закупени са лаптопи и преносими компютри в V СУ „П. Р. Славейков“, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПМГ „Хр. Смирненски“, ХVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, в училищата в с. Драгичево и с. Рударци както със собствени средства, така и с участие в национални програми на МОН.

Облагородяване на дворните пространства и изграждане на класни стаи на открито и кътове за спорт е осъществено и чрез проекти по ПУДООС в X ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Драгичево, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ХI ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Отец Паисий“ с. Ярджиловци; ДГ „В. Терешкова“ гр. Батановци и филиала в с. Ярджиловци. С участие в проект на МОН „Подкрепа за приобщаващо образование“ ще бъде закупено обзавеждане за ресурсен кабинет в детската градина на гр. Батановци за 10 200 лв.

С финансиране от МОН в размер на 97 715 лв. са извършени подобрения в материалната база на училището в с. Кладница, в V СУ „П. Р. Славейков“ и в VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

С ПМС №262/29.07.2021 г. на Министерски съвет са одобрени средства в размер на 321 561 лв. за изпълнение на покрив, фасада, вътрешни помещения и ел. инсталация на училището в с. Дивотино.

С ПМС № 172 от 28 април 2021 г. 391 787 лв. са разпределени за познавателни книжки, учебни комплекти, учебници и учебни помагала за подготвителните групи в училищата и учениците от 1 до 7 клас в общинските училища – 4023 бр.; 2050 са познавателните книжки за децата в общинските детски градини, а с ПМС № 238 от 22 юли 2021 г. са подсигурени познавателни книжки и за децата във II възрастова група на стойност 21 871 лв.

За подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас в общинските детски градини и училища в община Перник за 2021 година са разпределени средства от държавния бюджет за 2021 г. в размер на 415 950 лв., а за подпомагане на спорта и физическа активност 44 521 лв. Предоставяни са целеви средства от държавния бюджет за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите от системата на предучилищното и училищното образование в община Перник за 2021 г. в размер на 12 935 лв.

В детските градини са извършени ремонтни дейности за подобряване на материалната база. Подменени са радиаторите в сградата на ДГ № 6 „Българче“ на стойност 15 850 лв. Текущи ремонти са извършени в сградите на детските градини и прилежащите им филиали. Подновена е част от материалната база – закупени са нови столчета, гардеробчета, подменени са осветителни тела.

Дейности по оформяне и обогатяване на дворните пространства и поставяне на комбинирани съоръжения за игра са осъществени в ДГ №3 „Пролетен цвят“ и в ДГ с. Драгичево.

Отопление

Детските градини имат готовност за отоплителния сезон. На локално отопление с течно гориво са ДГ „Пролет“, ДГ №12 „Радост“ и ДГ №14 „Славейче“. За началото на сезона тези детски градини разполагат с необходимите количества газьол. ДГ №9 „Калина Малина“ – централна сграда е газифицирана и се осигуряват ежемесечно средства за изразходваните количества газ. С пелети се отопляват ДГ „Валентина Терешкова“ гр. Батановци и филиала на ДГ №15 „Райна Княгиня“ в с. Мещица. Зареждането с пелети се осигурява ритмично.

Останалите 10 (десет) детски градини са на централно парно отопление. Осигурени са допълнителни електроуреди за помещенията при временно преустановяване на централното топлоподаване за децата да бъдат осигурени нормални условия.

По-голямата част от училищата също са на централно парно отопление.
С отопление на течно гориво са три училища – VII ОУ „Г. С. Раковски“ , XVI ОУ „Кирил и Методий“, ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци. В бюджетите на тези училища, които са на локално отопление са разчетени и разпределени допълнителни средства по формулата за осигуряване на горива.

На твърдо гориво са училищата в малките населени места – Кладница, Дивотино и Ярджиловци. И в тях директорите организират сключването на договорите и доставката.

Във връзка с подготовката на учебната 2021/2022 година ще бъдат окосени зелените площи в дворовете на яслите, детските градини и училищата, както и ще бъде осигурена безопасността по отношение на пътната маркировка.