Деца от Центъра в село Дрен ще учат дистанционно с нови лаптопи

Децата от Центъра за настаяване в селро Дрен получиха лаптопи за дистанционно обучение. Лаптопите са общо 23 на брой, а преносимите компютри са 4 броя. Закупени са и 2 броя мултифункционални устройства. Осигурени са и две технически средства за интернет връзка, разбра zaPernik.com.
Таблетите и лаптопите имат лицензиран софтуер. За нуждите на децата и персонала в центъра в Дрен е закупен и рутер, а също така е заплатена и таксата за осигуряването на интернет връзка.
Средставата, с които е закупена техниката са в размер на 9 612, 90 лв. и са получени от Фонд “Социална закрила”, във връзка с осигуряването на непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейности, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас.
Средствата са получени по договор между Община Радомир и Фонд “Социална закрила”, сключен по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане.

С използването на устройствата, учениците от центъра ще могат да набират писмени работи, да изготвят презентации и да разпечатват материали. Освен това те ще могат да подобрят уменията си за комуникация, да търсят и получават информация, както и да участват пълноценно в учебния процес.