"План Б" с тежки въпроси към върховете на съдебната власт и Лозан Панов!

"План Б" с тежки въпроси към върховете на съдебната власт и Лозан Панов!

Гражданското сдружение „План Б“ излезе с няколко важни въпроса към председателя на ВКС Лозан Панов.

Вижте какво питат съдия номер 1 от сдружението:

Днес, 11.02.2016 г., ние от гражданско сдружение „План Б“, подадохме заявление до ВСС за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно ЗДОИ, в което желаем да получим подробна информация за международните проекти и програми изпълнявани от ВСС. Програмите, по които ВСС е участник са Оперативна програма „Административен капацитет“ и Норвежки финансов механизъм.

Имената на проектите, по които ВСС е бенефициент, звучат меко казано абсурдно, а именно:

–     „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и   повече прозразчност в дейността на съдебната система“;
–     „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и     административните ръководители на органите на съдебна власт чрез огранизиране и предоставяне на обучение от ВСС“
–     „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“
–     „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен порстал на съдебната власт“
–     „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в ограните на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“;
–     „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“

Тъй като на сайта на ВСС не е предоставена пълна информация относно споменатите проекти, „План Б“ поиска информация за подробностите около тях, в т.ч. кои членове на ВСС са участвали в проектите, какви са били техните възнаграждения, каква дейност са извършвали и колко часа работа са декларирали по всеки един от проектите.

Не за пръв път „План Б“ отправя това запитване към ВСС, като до този момент сме получили отговор от много малка част от членовете на органа. С поведението и нежеланието си да изпълнят законовите си задължения останалите членове демонстрират явно неуважение, както към нас като гражданско сдружение, така и към цялото общество.

С мълчаливия си отказ те не дават публиност на действията си, което от своя страна може да бъде тълкувано двояко – или като пренебрежително и вискомерно отношение от тяхна страна, или като укриване на информация от обществото. И в двата случая се касае за нарушаване на закона. Този път обаче сме решени да се възползваме от съдебната процедура, предвидена в ЗДОИ.

Зададохме и въпроси относно визитата на Лозан Панов в Република Австрия, тъй като в медийното пространство темата не бе отразена подробно. Попитахме какво е правил Председателя на ВКС през втората половина на месец декември 2015 г. (14 – 18 декември) във Виена, докато у нас държавата бе раздирана от протести срещу съдебната власт и опита за „реформи“. Поинтересувахме се от програмата на посещението му, конкретните членове на ВКС пътували с него, постигнати ли са целите на посещението му, разходите и целевото им разходване, както и какъв е размера на възнагражденията, които като член на ВСС е получил за каквото и да е друго участие в такива проекти на друго основание, различно от участието в екип за управление (например консултант, лектор, обучител и т.н.).

Поинтересувахме се и от работата на Лозан Панов като Председател на ВКС, по точно искаме да получим информация за всички дела, които са му били възложени, разгледани и приключени от него в това му качество, също така и информация за колегията, отделението и състава, в които същия заседава като съдия. Не по-малко интересен е и въпросът относно броя на делата, видът им и начина на разпределението им, които Лозан Панов е разгледал и приключил, като съдия-докладчик, за времето от създаването на АССГ до преназначаването му във ВАС. Интересуваме се колко от делата, разгледани от него са свързани с данъчното законодателство и колко със законосъобразното провеждане на местни избори.

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply