Българин от третия пол се бори в съда да бъде признат за мъж

Българин от третия пол се бори в съда да бъде признат за мъж

Ако изглежда като мъж, говори като мъж, действа като мъж, чувства се мъж, твърди, че е мъж и има гените на мъж, човек би трябвало да е мъж. По документи обаче Пол Найденов е жена, а всъщност не е роден с изявени белези на нито един от двата пола и точното определение за него е интерсекс. Казусът на Найденов вече е съдебен – защото миналата година той подава молба до Софийския районен съд (СРС) за промяна на пола, вписан в документите му за самоличност като женски, съобщава „Правен свят“.

Найденов е първият известен случай на интерсекс човек в България, който води подобно дело по Закона за гражданската регистрация. И дали защото молбата му няма прецедент, или по други причини, получава отказ от първата инстанция. Сега Найденов и адвокатът му Наташа Добрева обжалват пред Софийския градски съд, който ще заседава по казуса през май. Софийският районен съд назначава сексологична експертиза, която установява, че Найденов има състояние „интерсексуалност“ (ендокринно отклонение), а не „транссексуалност“.

Вещо лице потвърждава, че той има генетичен пол на мъж (XY полови хромозоми). И нещо повече – според експерта „проучените материали по делото и прегледът … недвусмислено сочат за наличие на съзнание за принадлежност към пол, съответстващ на генетичния пол“, т.е. мъжки. СРС обаче пише в решението си, че не може да приеме „като абсолютно сигурно и достоверно обстоятелството, че молителката страда от Синдром на Morris, тъй като вещото лице констатира, че представеното изследване показва мъжки кариотип, но не съдържа информация за ДНК анализ, липсва гинекологичен преглед, вкл. ултразвукова диагностика на вътрешни полови органи, без които диагнозата се явява непълна“. Остава неясно защо съдът сам не е изяснил тези въпроси, ако ги счита за важни.

Производството за смяна на пола, както изрично е отбелязано в решението, е по Глава 49 от Гражданския процесуален кодекс, т.е. охранително. В това едностранно и безспорно производство съдът има задължението да оказва съдействие на молителя и на основание чл. 533 ГПК, може по своя инициатива да събира доказателства и да взема предвид факти, непосочени в молбата. Вместо това съдът заключава, че „молителката е лице от женски пол, което се намира в състояние на транссексуалност, изразяваща се в разминаване между телесния пол и усещането на лицето за принадлежност към противоположния пол“. Найденов обжалва решението на районния съд. Пред Софийския градски съд Найденов се позовава на чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, която предвижда, че „всеки човек има право на уважение на неговия личен живот“.

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply