ДАЗД започна проверки в социално-педагогическите интернати

ДАЗД започна проверки в социално-педагогическите интернати

Държавната агенция за закрила на детето започна проверка в 5 специални училища за деца с девиантно поведение – 3 възпитателни училища-интернати и 2 социално-педагогически интернати, възложена от Върховна административна прокуратура след сигнал на омбудсмана на България и интегрирана с регионалните инспекторати по образованието, регионалните здравни инспекции, дирекциите „Социално подпомагане” и областните дирекции по безопасност на храните, съобщиха от агенцията. Проверката в СПИ „Христо Ботев” с. Драгоданово, ВУИ „Ангел Узунов“ гр. Ракитово, ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Керека, СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци, и ВУИ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Завет, е относно гарантирането на висшите интереси на детето, спазването на правото му на закрила от всички форми на насилие, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация и за спазването на нормативните изисквания свързани с безопасността, по отношение на числеността и пригодността на техния персонал и компетентния надзор над него.

Целта на проверката е да се направи комплексна оценка на качеството на грижи за децата, настанени във ВУИ/СПИ, на програмите за превенция на насилието и на предприеманите действия при установяване на насилие, упражнявано върху децата. Тя ще проследи работата на екипите на ВУИ и СПИ за гарантиране висшите интереси на децата и за предотвратяване на насилието върху тях, ефективността на извършваната корекционно – възпитателна работа, както и на методическата работа с деца, преживели насилие. Ще бъде изследвана ефективността на взаимодействието с родителите на децата, както и между институциите, които имат отношение в работата с тези деца. Ще бъде проучено мнението на настанените в тези институции деца, както и гарантирана ли е неприкосновеността на личната им кореспонденция. Проверката ще даде възможност да се идентифицират необходимите спешни мерки за защита на правата на децата в СПИ и ВУИ, които трябва да бъдат предприети до реализирането на реформата в областта на детското правосъдие. При необходимост ще бъдат дадени задължителни предписания и препоръки за отстраняване на допуснатите пропуски. При установени нарушения на Закона за закрила на детето на виновните лица ще бъдат съставени и актове за установяване на административни нарушения. В началото на годината ДАЗД извърши проверка в 6-тото училище, за което ВАП разпореди проверка – Средно професионално възпитателно училище – интернат в с. Подем. Резултатите от нея се обобщават и ще бъдат предоставени на прокуратурата. Специалните училища за деца с девиантно поведение са обект на контрол от ДАЗД.

През декември 2013 г. проверка на ДАЗД установи във всички тях сериозни нарушения на правата на детето. За отстраняването им председателят на агенцията издаде на 7-те ръководители на училищата задължителни предписания с 67 дейности за изпълнение, придружени с писмени методически указания и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Най-тежка беше ситуацията в СПИ Стралджа, след множество сигнали за насилие и лоша грижа за децата и последвали ги неколкократни проверки и препоръки, които не доведоха до реален резултат, по предложение на председателя на ДАЗД интернатът бе закрит. При проверките на омбудсмана на България в края на 2015 г. отново бяха констатирани нарушения на правата на настанените в специалните училища деца и младежи. Това показва, че е наложително да бъдат предприети спешни мерки за подобряване на качеството на грижите, за ефективна корекционно-възпитателна работа, за предотвратяване на насилието спрямо настанените деца и между тях, както и ускоряване на реформата в този вид училища, която да гарантира защитата на правата им.

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply