МС: Приходите и помощите нарастват с 9,5% съпоставено с 2014 г.

МС: Приходите и помощите нарастват с 9,5% съпоставено с 2014 г.

Правителството одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2015 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 г. постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) за 2015 г. са в размер на 32 205,1 млн. лв., или 101,8% спрямо актуализираните годишни разчети. Съпоставено с 2014 г., приходите и помощите нарастват с 2 796,0 млн. лв. (9,5%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 828,6 млн. лв. (7,9%), неданъчните приходи – с 245,1 млн. лв. (7,1%), а постъпленията от помощи (основно възстановени средства от Европейската комисия) – със 722,3 млн. лв. (24,7%).

Отнесени към брутния вътрешен продукт, приходите и помощите по консолидираната фискална програма нарастват от 35,2% от БВП за 2014 г. на 37,5% от БВП за 2015 г., което представлява увеличение с 2,3 процентни пункта. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) по КФП възлиза на 24 856,4 млн. лв., или 100,5% спрямо актуализираните разчети, а съпоставено с първоначалните разчети към ЗДБРБ за 2015 г. изпълнението е 103,5 на сто. В групата на данъчните приходи ръст спрямо предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен той е при постъпленията от косвени данъци, социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 4 591,7 млн. лв., което е с 315,8 млн. лв. (7,4%) повече в сравнение с предходната година, като основен принос за това имат постъпленията от корпоративен данък и от данъци върху доходите на физически лица. Приходите от косвени данъци са в размер на 12 450,5 млн. лв., като съпоставено с предходната година нарастват с 969,7 млн. лв. (8,4%). Постъпленията от ДДС са в размер на 7 740,0 млн. лв. и спрямо 2014 г. нарастват с 475,6 млн. лв. (6,5%).

Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31.12.2015 г. е в размер на 128,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4 525,0 млн. лв., като спрямо 2014 г. нарастват с 12 на сто. Постъпленията от мита са 159,0 млн. лв. и бележат ръст от 3,8% спрямо 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 867,7 млн. лв. и нарастват с 5,5% спрямо 2014 г.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6 946,5 млн. лв., като съпоставено с предходната година нарастват със 7,7 на сто. Неданъчните приходи са в размер на 3 705,0 млн. лв., което представлява 102,4% изпълнение на годишните разчети. Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 3 643,7 млн. лв., което представлява 110,2% спрямо годишния разчет. Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2015 г. възлизат на 34 678,0 млн. лв., което е 100,4% спрямо годишните разчети. Съпоставено с предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 2 196,0 млн. лв. (6,8%).

В структурно отношение най-значителен е ръстът при капиталовите разходи, които нарастват с 1,9 млрд. лв. в номинално изражение. Това се дължи основно на по-високите инвестиционни разходи по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор „Рибарство“ през последната година за финализиране на разплащанията по проектите, съфинансирани от ЕК за програмния период 2007-2013 г. Нелихвените разходи са в размер на 33 033,0 млн. лв., което представлява 101,1% спрямо годишните разчети.

Текущите нелихвени разходи за 2015 г. са в размер на 26 190,4 млн. лв. (99,8% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6 842,7 млн. лв. (106,6% спрямо разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 698,6 млн. лв. или 80,1% от планираните за 2015 година. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 946,4 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Дефицитът на сектор „Държавно управление“, оценен по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010) се очертава да бъде свит под 2,5% от прогнозния БВП, каквито бяха предварителните прогнози в края на 2015 г. Съпоставено със заложената цел за 2015 г. в Конвергентната програма на Република България 2015-2018 дефицитът да не надвиши 2,8% от БВП, се очаква по-голямо от планираното консолидационно усилие за 2015 година, което потвърждава следваната последователна политика за постепенно свиване на дефицита в средносрочен план.

Този резултат е изключително важен, тъй като изпълнението на бюджета беше изправено пред сериозни предизвикателства, свързани основно с успешното финализиране на проектите по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор „Рибарство“ за програмния период 2007-2013 г. Благодарение на активните мерки на приходните администрации за повишаване на събираемостта на приходите, през изминалата година се отчита номинален ръст на приходите по КФП от 2,8 млрд. лв. спрямо 2014 г., като основната част от него (2,1 млрд. лв.) – при данъчните и неданъчните постъпления по националния бюджет.

Подобрението на параметрите по приходите позволи да бъде посрещнат натиска от страна на разходите, свързан основно с европейските програми и фондове, вкл. националното съфинансиране, и недостига за финансиране на някои бюджетни системи, без да се допусне влошаване на бюджетното салдо спрямо заложената фискална цел. Дефицитът по консолидираната фискална програма за 2015 г. на касова основа е в размер на 2 472,9 млн. лв. (2,9% от прогнозния БВП).

Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2 195,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 277,8 млн. лева. За сравнение – за 2014 г. бюджетното салдо по КФП е отрицателно в размер на 3 072,9 млн. лв. (3,7% от БВП), т. е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 0,8 процентни пункта. Размерът на фискалния резерв към 31.12.2015 г. е 7,9 млрд. лв., в т. ч. 6,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други. 

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply