БСП предлага 6530 лв. помощ за второ и трето дете и 9330 лв. за студентки майки – мерките целят да намалят бедността и социалното неравенство, но има опасения за злоупотреби

БСП предлага значителни промени в Закона за семейните помощи за деца, които включват еднократна помощ за второ и трето дете в размер, равен на поне седем минимални работни заплати. Ако промените бъдат приети тази година, това ще се равнява на 6530 лева.

Предложенията предвиждат, че тази помощ ще бъде предоставяна на работещи родители, които са били осигурени поне 24 месеца преди раждането на детето.

Допълнително, БСП предлага майки или осиновителки, които са студентки и учат редовно, да получават еднократна помощ в размер на десет минимални заплати, което за тази година е 9330 лева.

Левицата обосновава своите предложения с нарастващата бедност и социално неравенство в България. Те посочват, че разликата в доходите между най-бедните и най-богатите в страната е над осем пъти, докато средното съотношение в ЕС е 5,5 пъти.

Според данни, представени от БСП, около 70% от населението получава доходи, които са под необходимите за нормален живот спрямо средните български стандарти. Освен това, 40% от хората са в риск от бедност или социално изключване.

Сред другите предложения на БСП са и изменения в Закона за данъците върху доходите на физически лица. Те предвиждат доходите от заплата на българите под 26 години да не се облагат с данъци.

Макар намеренията на БСП да са насочени към подпомагане на семействата и стимулиране на раждаемостта, съществуват опасения, че тези мерки могат да доведат до нежелани социални последствия. В миналото, при подобни програми за социална помощ, се наблюдаваше тенденция определени групи от обществото да превръщат раждането на деца в начин за изкарване на доходи.

Тези групи, често от най-бедните прослойки на обществото, виждаха в държавните помощи възможност за финансова подкрепа, без да се осигуряват адекватни условия за отглеждане на децата. Тази практика водеше до увеличаване на броя на деца, отглеждани в неблагоприятни условия, което от своя страна имаше дългосрочни негативни последици за тяхното здраве, образование и интеграция в обществото.

Ако не се въведат стриктни контролни механизми и допълнителни мерки за гарантиране на отговорното родителство, съществува риск новите помощи да бъдат усвоени от същите тези групи. В такъв случай, вместо да се постигне желаното увеличение на раждаемостта и подобрение на социалното положение на семействата, може да се стигне до обратния ефект – увеличаване на социалната зависимост и задълбочаване на бедността.

Важно е законодателите да обмислят внимателно как тези помощи ще бъдат разпределяни и да осигурят, че те ще достигнат до тези, които наистина се нуждаят от тях, като същевременно се предотвратят злоупотреби. Така ще се гарантира, че средствата ще бъдат използвани по предназначение и ще допринесат за устойчивото развитие на обществото.