Огромен скандал! Ураган от разкрития обикаля УНСС – незаконно раздавал научни титли! Шокиращата схема разтърсва академичната общност!

Огромен скандал тресе УНСС след разкритията, че университетът в продължение на години е присъждал незаконосъобразни академични длъжности, съобщава сайтът ahtezimedii.com.

До месец юни 2022 г. всяко висше учебно заведение имаше право да присъжда професорски и доцентски титли само в направленията, за които е акредитирано.

За УНСС това са: „Икономика”, „Администрация и управление”, „Право”, „Обществени комуникации и информационни науки”, „Политически науки”, „Социология, антропология и науки за културата”. Законът обаче е бил нарушаван системно що се отнася до направление „Филология”, в което са произведени един професор и трима доценти, като този академичен произвол е довел до ощетяването на вуза с огромни суми, изплатени като добавки към заплатите на мнимите хабилитирани лица.

Първият такъв случай датира от 2015 г., когато за професор е обявена Даниела Кох-Кожухарова, управлявала катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” почти двайсет години и свалена от поста преди две години, благодарение на законова промяна. Видно от сайта на НАЦИД, тя е професор в професионално направление „Филология”, за което УНСС никога до момента не е имало акредитация.

Аналогична е ситуацията с настоящия ръководител катедра Антония Пенчева, Стефка Кожухарова и научния секретар на катедрата Калина Ишпекова-Братанова, придобили академичната длъжност „доцент” в същото направление през съответно 2018 г. (Пенчева и Кожухарова) и 2022 г.

Грубите сметки показват, че общата сума, която четирите преподавателки са получили до момента под формата на професорска/доцентска надбавка се равнява на шестцифрено число. Що се отнася до привилегиите, вървящи със съответната титла (журиране, участие в проекти), е трудно да бъде изчислена печалбата от тях.

След сигнал до Комисията по академична етика (КАЕ) при МОН с твърдения за нарушения при провеждането на три конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”, обявени от УНСС – два по английски и един по немски език, е извършена проверка. На 18 май 2022 г. на сайта на МОН е публикуван доклад, според който КАЕ преценява, че е налице нарушение на чл. 3, ал 1 от ЗРАСРБ и предлага на министъра на образованието и науката да отмени акта на ректора, с който за доцент е избрана Ишпекова-Братанова.

По отношение на останалите две процедури, тъй като все още не са приключили, КАЕ предлага на министъра да осъществи правомощията си по чл. 31, ал. 2 и чл. 32, ал. 10 от ЗРАСРБ и да спре конкурсите. Към онзи момент начело на МОН е акад. Николай Денков, който се съобразява с препоръките на КАЕ и издава заповеди, с които отменя административния акт на ректора на УНСС за сключване на допълнително споразумение за назначаването на Ишпекова-Братанова за доцент и прекратява другите две процедури. Ишпекова-Братанова обжалва министерската заповед, но Административният съд – София-град потвърждава заповедта като правилна с решение от 31 октомври миналата година. На 23 декември съдът се произнася и по отношение на конкурса по немски език – същият е спрян правилно от акд. Денков.

Междувременно Ишпекова-Братанова не само че продължава да се подвизава като доцент в УНСС и да получава немалка финансова добавка към заплатата си за незаконосъобразно заеманата от нея длъжност (формалното оправдание на ръководството на УНСС е, че съдебното решение за анулирането на нейната доцентура се обжалва, въпреки че обжалването не спира изпълнението), но и остава научен секретар на своята катедра „Чужди езици и приложна лингвистика”. А за да е още по-голям абсурдът за известно време ѝ е „подарена“ и чисто нова към онзи момент (есента на 2022 г.) катедра – „Педагогика“. Ишпекова-Братанова е отстранена от новия си пост в края на 2022 г., след като съдебното решение става публично достояние на целия университет.

Пороците около академичното израстване на Ишпекова-Братанова не свършват дотук. Справка показва, че Кох-Кожухарова е била председател на журито, провъзгласило Ишпекова-Братанова за доцент, което навежда на мисълта за конфликт на интереси. Сред останалите рецензенти има такива в очевидна връзка така, че да е успешен конкурсът, като доц. д-р Нели Тинчева и доц. д-р Цветомира Венкова – колеги от катедра „Англицистика и американистика” на СУ на сестрата близначка на кандидатката доц. д-р Росица Ишпекова, или доц. д-р Пламен Ралчев – ръководител катедра „Международни отношения” в УНСС и научен ръководител и член на журито на кандидатката и при защитата на докторската ѝ степен във въпросната катедра заедно с доц. Тинчева.

Към момента на писане на настоящия материал проверка на сайта на УНСС показва, че Ишпекова-Братанова продължава да се титулува „доцент”. Тук изниква въпросът би ли могло това да има последствия за студентите? Съществува ли риск изпитните протоколи, подписани от нея с въпросната длъжност, да бъдат обявени за нищожни и това неминуемо да има ефект и върху издадените дипломи? Ишпекова-Братанова продължава и да се обогатява незаконно въз основа на отнетата академична длъжност, независимо че следва да възстанови след счетоводна експертиза точния размер на дължимото в разликата между заеманата незаконосъобразно длъжност „доцент” и съответната длъжност на старши преподавател.

На фона на скандала с незаконосъобразните академични длъжности в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” УНСС обяви, че открива нова специалност – „Приложна лингвистика“, като спешно се опитва да придобие акредитация в направление „Филология”, което според сайта на НАОА ще бъде възможно едва през 2024 г. Въпрос към НАОА: вярно ли е, че документите за акредитация на вуза във въпросното направление са отхвърлени без право на обжалване?

Но дори хипотетично такава акредитация да бъде придобита, това не променя факта, че в продължение на години вузът е обявявал незаконосъобразни хабилитационни конкурси, произвел е един професор и трима доценти, чиито длъжности не подлежат на узаконяване със задна дата, и не се съобразява със съдебното решение, според което МОН е отнело правилно академичната длъжност на Ишпекова-Братанова, като в рамките на университета тя продължава да се представя за доцент, макар официално вече да не е такава.

Следва логичният въпрос какви мерки взема ръководството на УНСС в лицето на ректора проф. Димитър Димитров за прекратяване на изредените безобразия и евентуално санкциониране на нарушителите. Още повече, в началото на декември 2022 г. посочените по-горе примери за незаконни конкурси стават обществено достояние, благодарение на медийна публикация.

Коментари

коментара