Извънсъдебни споразумения спестяват близо 100 милиона на АЕЦ Козлодуй

Снимка: БГНЕС

ЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и четирима търговци на електрическа енергия са постигнали спогодба, с която окончателно са уредени претенциите на компаниите срещу държавното дружество, породени от пандемията от COVID-19 в размер на над 100 000 000 лв., научи „Лекс“.

Как се стига до това?

Твърдението на търговците е, че с обявяването на територията на България на 13 март 2020 г. на извънредно положение с решение на Народното събрание, цените на електрическата енергия на „Българската енергийна независима борса“ ЕАД спадат драстично. Проверка на „Лекс“ в публичните данни за цените на електрическата енергия на сайта на БНЕБ (месечните доклади са достъпни тук) показват, че от среднопретеглена цена от 111,25 лв. на пазар „Ден напред“ за месец октомври 2019 г. и 108,98 лв. среднопретеглена цена на пазар „Ден напред“ към месец януари 2020 г. съгласно месечните доклади на БНЕБ, същите спадат на среднопретеглената цена 55,85 лв. през март 2020 г. и 48,91 лв. през април 2020 година.

В този период редица контрагенти на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД – търговци на електрическа енергия, отправят искания до държавното дружество за промени в договорите чрез намаляване на продажната цена на електрическа енергия, научи „Лекс“. Ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД към съответния момент отказва да предоговори условията на договорите. В крайна сметка, четири дружества завеждат дела, твърдейки, че се касае за стопанска непоносимост.

Още в началото на 2021 г., „Лекс“ публикува научна статия на чл. кор. дюн. проф. Иван Русчев по тема, свързана с влиянието на COVID-19 върху изпълнението на договорите (виж тук). Година по-късно „Лекс“ публикува и статия на проф. Огнян Стамболиев на тема: „Искът по чл. 307 от Търговския закон – практически процесуални проблеми“ (виж тук).

Развитието на делата

„Лекс“ разполага с решенията по три от делата, свързани с „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД и „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД. От тях е видно, че исканията на три от дружествата са изцяло уважени, като съдът е приел, че действително стопанска непоносимост е съществувала в този период. Прави впечатление, че разноските на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за водене на делата възлизат на сума от почти 2 500 000 лв. Извън това, държавното дружество дължи адвокатски хонорари, които предвид интереса от делата и по изчисления на „Лекс“, би следвало да възлизат на поне 3 000 000 лв. за една съдебна инстанция съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Решенията на Окръжен съд-Враца са сходни като се изхожда от сходната фактическа обстановка. По делата са изслушани съответните експертизи, от които става ясно, че стопанска непоносимост би следвало да се приеме от 13 март 2020 г. и че са налице съществени промени на пазара на електрическа енергия в съответния период. Например в решение от 3 май 2022 г., съдът е посочил, че: „.. с обявяването на извънредното положение в Република България на 13.03.2020 г. е настъпила твърдяната от ищеца стопанска непоносимост, която той не е могъл да предвиди при сключването на договора и допълнителните споразумения и при поемането на задължението да закупува ежедневно ел. енергия от ответника. По същите причини ищецът не е могъл да предвиди и невъзможността си да реализира закупената енергия и отказа на своя контрагент да приема и заплаща такава, основан отново на стопанска непоносимост. От установеното от вещото лице по техническата експертиза може да се направи и категоричен извод, че в създадената извънредна обстановка ищецът не би могъл да преодолее негативните последици и да прояви гъвкавост, тъй като обективно е нямал възможност да реализира закупената ел. енергия на пазарни сегменти „Ден напред“, „В рамките на деня“, „Двустранни договори“, ЦПДД, в чужбина и пр. Доказателствата по делото дават основание за извода, че предвид договорените между страните продажни цени на ел. енергията и липсата на възможност за реализация на същата икономическият баланс в договорната връзка е нарушен до степен на пълна нееквивалентност на престациите, което е направило договорната връзка разорителна за ищеца, предвид опасността от натрупването на милиони левове загуба, и това положение е несъвместимо със справедливостта и добросъвестността.“

Справка от сайта на Софийски апелативен съд показва, че и трите решения са обжалвани пред апелативната инстанция, а внесената от страна на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД такса само за това обжалване възлиза на сума в размер на над 1 200 000 лв.

По четвъртото дело ТЕЦ „Марица 3“ АД и АЕЦ „Козлодуй“ сключиха спогодба в края на декември 2022 г.

Развръзката

Доскорошният управител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД Илия Йорданов каза пред „Лекс“, че дружеството е предложило на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД извънсъдебно уреждане на отношенията като впоследствие към това предложение са се присъединили и останалите трима търговци. В крайна сметка, споразумение е подписано, като по данни на „Лекс“, същото е предхождано от две правни становища на адвокатски кантори, включително становище на одитори, като е налице решение на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и съответното решение на БЕХ.

По повод на това, от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД потвърдиха, че смисълът на спогодбата е да се предпази държавното дружество от възможни обезщетения в размер на над 100 000 000 лв. предвид изхода на делата до настоящия момент, както и че при това положение, дружеството ще си възстанови поне част от заплатените държави такси по делата, както и ще спести бъдещи разходи за воденето им.

Източник: news.lex.bg