Дружествата на ЧЕЗ внесоха в КЕВР ценовите си предложения

Целта е обезпечаване на сигурността на мрежата, заложено е премахването на кръстосаното субсидиране и изравняване на тарифите

СОФИЯ, 31.03.2021 г. – ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД изпълниха своите нормативни задължения да внесат в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ценовите си заявления, които отразяват предложенията на дружествата за промяна на цените на услугите по разпределение и снабдяване с електрическа енергия. Решение за крайните цени на електроенергията, които ще влязат в сила от 1 юли 2021 г., взема КЕВР, след като отчете внесените ценови заявления на всички участници в електроенергийната система.

Ценовото предложение на ЧЕЗ Разпределение е базирано на реалните разходи за изпълнение на лицензионната дейност с цел поддържане на високо качество на разпределението на електроенергия, както и модернизирането и дигитализирането на мрежата. Въпреки че от цената за мрежови услуги зависи качеството и сигурността на електрозахранването, в момента тези цени в България са сред най-ниските в Европа – повече от два пъти по-ниски от средните за ЕС и отреждат на страната ни 35-то място на континента, като след нея са само Македония, Малта и Грузия. Ако реалните нужди от иновации и обновяване на мрежата не бъдат взети под внимание, преходът към дигитална енергетика и посрещането на нарастващите изисквания на клиентите ще бъдат немислими.

В случай че бъде прието предложението на ЧЕЗ Разпределение, делът му в крайната цена на електроенергията ще се увеличи със значително по-малко от стотинка на киловатчас, а именно с 0.37 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец, увеличението на заплатената сума за мрежови услуги ще бъде с 99 стотинки.

Заявените от ЧЕЗ Електро България АД промени в цените за снабдяване с електроенергия отразяват разходите за покупка на електроенергия и разходите, свързани с функционирането на клиентски центрове, поддържането на информационна телефонна линия, предоставянето на електронни услуги, печатането и разпространението на хартиени фактури и материали за енергийна ефективност и др. 

Ценовото предложение на ЧЕЗ Електро България е разходоориентирано, елиминира кръстосаното субсидиране и отразява адекватно разпределение на разходите по тарифи. За първа година, поради излизане на всички стопански потребители на свободния пазар на електроенергия, няма да бъде възможно кръстосано субсидиране между домакинствата и бизнеса. В предложението на дружеството е заложено премахване на кръстосаното субсидиране и между тарифите и се предвиждат стъпки за изравняване на цените на нощната  и дневната енергия.

В случай че бъде прието предложението на ЧЕЗ Електро, цената на дневната тарифа ще се увеличи с част от стотинката –  0.1 стотинка на кВтч, а нощната ще бъде увеличена с 4.8 стотинки на кВтч. В същото време дружеството предлага намаляване на цената на енергията за битовите клиенти при измерване с една скала с 1.4 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец при двутарифно таксуване (200 кВтч дневно и 70 кВтч нощно потребление), увеличението на заплатената сума ще бъде с около 3.60 лева без ДДС, а при еднотарифно измерване тази сума ще намалее с близо 3.90 лева без ДДС.

Трябва да се има предвид, че в посочените предложени цени не са взети предвид евентуалните промени в стойностите на останалите ценообразуващи компоненти, включително в цената за задължение към обществото и цената на електроенергията.