ЧЕЗ Електо е един от най-големите лицензирани търговци на електроенергия на свободен пазар

Дружеството гарантира сигурни доставки на електроенергия в дългосрочен план, както на регулиран, така и на свободен пазар

От 1 октомври 2020 г. всички потребители на електроенергия за небитови нужди трябва да излязат на свободния пазар. Списък с клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД, за които се отнася законовото изискване, е публикуван на сайта на дружеството cez.bg.

ЧЕЗ Електро оказва съдействие на клиентите, на които предстои излизане на свободен пазар, чрез индивидуални консултации с търговските представители на дружеството. За запитване за оферта и подпомагане избора на доставчик съобразно нуждите и потреблението, постигане на оптимални условия за доставка, както и ценообразуване, съобразено с пазарните условия, на разположение на клиентите са и експертите на ЧЕЗ Електро в центровете за обслужване на клиенти, на информационна линия 0700 10 010, както и на [email protected]. Запитване за оферта може да се направи и на интернет адрес https://info.cez.bg/webint/app/om_popup.php.

ЧЕЗ Електро е един от най-големите лицензирани търговци на електроенергия на свободен пазар. Дружеството притежава 3 лицензии – за краен снабдител, търговец и доставчик от последна инстанция. Стопанските потребители имат възможност да упълномощят ЧЕЗ Електро за оформяне на всички необходими документи по процедурата за преминаване на свободния пазар.

ЧЕЗ Електро е единственият доставчик на електроенергия в България с 13-годишен опит за работа с голям брой клиенти и на регулиран, и на свободен пазар – над 2 милиона стопански и битови потребители. До момента дружеството е доставило 100 милиона мегаватчаса електроенергия на потребителите, използвайки техническия си, финансов и експертен капацитет за обслужване на значителен брой клиенти – сериозно предимство, което повечето фирми – търговци на електроенергия, нямат. 

„ЧЕЗ Електро България“ АД осигурява няколко изключителни ползи за клиентите, избрали дружеството за свой търговец на свободен пазар: възможност за стабилно и дългосрочно партньорство, конкурентни цени с възможност за индивидуално договаряне на условията на доставка, без допълнителни разходи за балансиране, безплатно изготвяне на прогнози, комплексно обслужване, в това число и комбиниран договор за доставка на електроенергия, разпределение и балансиране, комбинирана фактура, автоматизирани клиентски системи, осигуряващи бързо обслужване и точност при фактурирането, безплатна електронна фактура, дългогодишен опит на българския и международен пазар, финансова стабилност, гарантираща сигурността на доставките, изградена мрежа от Центрове за обслужване на клиенти, персонален онлайн архив на всички фактури, заплащане само на реално отчетена енергия – без междинни вноски, гъвкави условия за плащане, широк спектър от възможности за касово и безкасово плащане с над 6 200 места за плащане, денонощна телефонна линия 0700 10 010, сайт cez.bg, ФБ страница @cezelectrobg и електронно обслужване чрез  [email protected].

На корпоративния сайт в секция „Свободен пазар“ /https://www.cez.bg/bg/svoboden-pazar.html/ е публикувана информация, свързана със спецификата на либерализация на пазара на електроенергия и промените, свързани с нея.