Общинските съветници на Перник се събират днес

На сесията ще бъдат приети балансите и отчетите за приходите и разходите на общинските фирми за миналата година, както и отчетът на председателя на ОбС Иво Савов за работата на местния законодателен орган и на неговите комисии в периода от 10 ноември 2015 до 9 май на настоящата година и програма за работата на ОбС за времето до 10 ноември 2016 година.

На вниманието на съветниците ще бъдат предложени още отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2015 година, отчет за изпълнение на сметките за средства от ЕС, годишен отчет за състоянието на общинския дълг, както и бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. Ще бъде приета и стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 година.

Точките в проекта за дневен ред са общо 30. Наред с традиционните докладни, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост, ще бъде избран състав на Наблюдателна комисия към ОбС и нов състав на Местна комисия за уреждане правата на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове.

Източник: БНР

Коментари

коментара