Експертът по парното Ангел Марков:Топлофикация не прилага задължителния температурен график, брутално надписва фактури и ни скубе като кокошки. Индивидуалните договори са документална измама

Снимка: gradski.org

ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО СА БЕЗКРАЙНИ, ЗАЩОТО БЕЗЗАКОНИЕТО, БЕЗОТГОВОРНОСТТА И БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТТА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СА БЕЗКРАЙНИ!

С проекта на всяка топлоснабдителна система е даден ключът за управлението на процеса „топлоснабдяване така, че при всички възможни външни температури през отоплителния сезон в диапазона от плюс 12 градуса по Целзий до минус 20 градуса по Целзий, температурите в отопляемите помещения да са еднакви и равни на нормативно определените – 20 градуса. Този ключ се нарича температурен график на топлопреносната мрежа, прилагането му е задължително от първия ден на съществуването на Топлофикация и до днес, но винаги е бил умишлено укриван и никога не е прилаган. Прилагането на температурния график е основно задължение за Топлофикация, гарантиращо качеството на топлоснабдяването и качеството стока на топлинната енергия.

Второто основно задължение на Топлофикация е свързано с качеството на отопляваните помещения. Съгласно чл. 47 от наредба №1 за ползване на топлинна енергия, прието през 1975 год., в сила до 26.03.2002 год. ( всички панелни блокове са изградени при действието на тази наредба), Топлофикация, строителя и проектанта са задължени в двугодишен срок от присъединяването на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ), сега наричана сградна инсталация, да отстранят всички дефекти допуснати при строителството за сметка на виновната страна така, че температурите в отопляемите помещения да са еднакви и равни на нормативно определените, и то, при прилаган температурен график. След отстраняването на дефектите и постигане на еднакви температури в отопляемите помещения се съставя протокол за отстранените дефекти. Назначава се приемателна комисия за приемане на подобекта ВОИ. Съставя се протокол 16 на приемателната комисия за приемане но подобекта ВОИ, издава се Разрешително за ползване, с което ВОИ се включва в редовна експлоатация.

След извършването на топлата проба и отстраняване на течовете, всички ангажирани с отстраняването на дефектите, привеждане на температурите в отопляемите помещения в съответствие с изискванията се пръскат така, че все едно е паднала бомба. Не са отстранявани никакви дефекти, не са привеждани температурите в отопляемите помещения в съответствие с изискванията, не е назначавана приемателна комисия, не е приеман подобекта ВОИ. За нито една сграда присъединена към топлопреносната мрежа не е издадено разрешително за ползване и включването на ВОИ в редовна експлоатация.

Навсякъде Топлофикация се е самонастанила, без да притежава разрешително за ползване. При така осъщественото топлоснабдяване, температурите в отопляемите помещения се движеха в широк диапазон. По татово време количеството топлина не бе ценообразуващ фактор, поради което, Топлофикация заедно с другите играчи да отстрани дефектите, прибягваше до най лесния начин – за да тушира оплакванията за ниските температури, повишава налягането и количеството топлина. Така се стигна до производството на топлинна енергия в пъти повече от реално необходимите за отопление. При смяната на обществената система, не се предприеха мерки за производство на топлинна енергия притежаваща качеството стока.

Наложеното от Топлофикация беззаконие при топлоснабдяването остави много хора без жилища. В условията на пазарна икономика, без да се прилага температурния график, произвежданите количества топлина не притежават качеството стока, топлината не може да се продава и купува, поради което не могат да съществуват правоотношение и облигационно правоотношение. Голямо чудо като не могат да съществуват правоотношение и облигационно отношение. И за Топлофикация и за съда това няма никакво значение. Топлофикация не прилага температурния график и дейностите се регулират обществените отношения, произвежда ненужни на обществото количества топлина, която не притежава качеството стока, поради което сметките са незаконни, необосновани и непоносими. Съдът не се интересува от такива неща като стока и правоотношение и осъжда хората за резултата от нарушенията на Топлофикация.

В последно време някои се опънаха здраво на съда и на Топлофикация, поради което най-вероятно, монополиста се е приближил към прилагане на температурния график, за да може да доказва наличие на облигационно отношение, а от там и правото да осъжда гражданите. Това се иска – Топлофикация да прилага температурния график, при което топлината ще притежава качеството стока, хората ще могат да си купуват и ще заплащат само закупеното, няма да съществуват количества за сградна инсталация, с което ще изчезнат делата на Топлофикация срещу хората.

Сега прилагането на температурния график изважда на бял свят проблемите,които са резултат от това, че в двугодишния срок след присъединяването не са отстранени дефектите не само в отопляемите помещения, ами и дефектите на топлопреносната мрежа и дворните мрежи., които може би не са в състояние да пренасят необходимите количества топлина при поддържан баланс между производството и потреблението, чрез поддържани параметрите на топлоносителя в съответствие с определените в температурния график стойности.

Авария няма, но топлоснабдяването е некачествено! Пътят за решаването на проблемите при топлоснабдяването е един – безусловно прилагане на температурния график при производството, описване на причините и дефектите за отклонение на температурите в отопляемите помещения от нормативно определените и отстраняването им.

Прилагането на температурния график води до намаляване на производството. За да компенсира това намаление от началото на този отоплителен сезон, топлофикация брутално надписва в издадените фактури количества за отопление – продължава да ни скубе като попарени кокошки, да сега със сградната инсталация, а сега с надписване – ред 9 на фактурите не е равен на ред 7 минус ред 8…

Индивидуалните договори, представляват документална измама, поради това, че гражданите се задължават да спазват противоречащите на Закона за енергетиката, вместо да спазват Закона за енергетиката. Санирането в никакъв случай не може да реши проблемите при топлоснабдяването, защото няма нищо общо с производството на топлинна енергия, притежаваща качеството стока, правото на избор на хората – да купуват и колко, или да не купуват топлинна енергия, наличието на правоотношение и облигационно правоотношение.

08.01.2017 год. Гр. Перник

Източник: gradski.org

Коментари

коментара