Всички социални работници в Перник – с равни права след като кметът Владимиров подписа колективен трудов договор със синдикатите

Кметът на Община Перник и представители на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в Перник подписаха колективен трудов договор в сектор „Социални дейности“. С документа се уеднаквяват социалните придобивки на всички работещи в 11 социални услуги на територията на общината като отпуски, допълнително заплащане, условия на труд и взаимна комуникация.

Двете страни се обединиха около нуждата от непрекъснато повишаване на жизнения стандарт на работниците и служителите и подобряване на условията на труд, като механизъм за повишаване качеството на предлаганите социални услуги. В договора е подчертана и взаимната ангажираност и отговорност при вземането на разумни и приемливи решения за осигуряване на минималните стандарти, гарантиращи професионалното самочувствие и удовлетвореност от условията на труд за работещите в системата на социалните дейност.

В договора, който има срок на действие до 2024 г. на равноправна основа се уреждат трудовите и осигурителните права на работещите в:

Дневен център за деца и младежи с увреждания «Добро сърце»,
Дневен център за деца и младежи с увреждания,
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца,
Център за обществена подкрепа,
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания,
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания,
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа,
Кризисен център за деца,
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, както и
Центърът за асистентска подкрепа.

Коментари

коментара