РИОСВ спря незаконна инсталация за преработка на въглища в Радомирско

РИОСВ – София спря незаконна инсталация за преработка на въглища в село Червена могила, съобщават от институцията. 

РИОСВ – София наложи принудителна административна мярка (ПАМ) на „Гес Трейдинг“ ЕООД и спря дейностите по експлоатация на незаконна инсталация за преработка на въглища в землището на общ. Радомир, с. Червена могила.

Преработката на въглища представлява ,,инвестиционно предложение” по смисъла на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дружеството не е провело горецитираната процедура по реда на Глава VI от ЗООС, което представлява административно нарушение, за което е изпратена покана за съставяне на акт.

С оглед преценка на рисковете от замърсяване и с цел преустановяване извършването на административно нарушение, експлоатацията на инсталацията е спряна до приключване на необходимата процедура.

Коментари

коментара