Независимост и чиста околна среда: Какви са ползите от новото инвестиционно намерение на Топлофикация Перник?

Дружеството с инвестиционно намерение за производство на екологично чиста енергия от биогаз

В последните години „Топлофикация Перник“ проучва потенциала за производство на екологично чиста енергия от биогорива и природен газ. Дружеството търси начини за намаляване на въглеродния отпечатък чрез алтернативи на твърдите изкопаеми горива. Само преди месец предприятието входира ново инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз.

В тази връзка директорът на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев коментира ползите от реализирането на инвестицията.

„Биогазът се определя като възобновяем източник със значителен потенциал за производство на енергия. Този вид гориво не само дава възможност за осигуряване на топлинна и електроенергия, но и подпомага опазването на околната среда поради оползотворяването на различни органични материали в процеса на производство. Биогазът е чисто гориво и използването му спомага за редуциране на вредните емисии в атмосферата.“ акцентира инж. Стойнев. По думите му използването на биогаз или казано накратко – газ, произведен от органични отпадъци като енергиен източник в Европа все още не е достигнало пълния си потенциал поради липсата на политики за насърчаване на производството му. „За постигането на амбициозните европейски цели в областта на енергетиката и климата през следващите 10 г. този вид гориво би могъл да бъде подходящ енергиен източник. Чрез него ще се осигури енергийната сигурност и намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката.“ заяви инж. Стойнев.

.Инвестицията е част от цялостната трансформация на „Топлофикация Перник“. Инж.Чавдар Стойнев посочи, че производството на биогаз е ефективна мярка за намаляване зависимостта на България от вноса на изкопаеми горива, както и представлява ефективно средство за ограничаване на замърсяването на въздуха и околната среда.

Очакваната годишна производителност на инсталацията е около 48 000 MWh електрическа енергия и около 25 000 MWh топлинна енергия при 8 000 часа годишна експлоатация.

Площта, на която се предвижда да се изгради инсталацията е 6 декара, без площта за складиране на суровината – царевични стебла и биомаса. „Площадката, на която ще се разположи инсталацията, ще се ситуира в имот, част от производствената площадка на ТЕЦ- а. Теренът притежава необходимата инфраструктура – водозахранване, електроснабдяване, вътрешни пътища, които ще се възстановят. Не предвиждаме изграждане на паропроводи, тръбопроводи и други извън територията на разглеждания имот.“ уточни инж. Стойнев.

Директорът на „Топлофикация Перник“ поясни, че в момента е в сила административна процедура за използване на биомаса като важен природен ресурс за получаване на енергия. „Този вид биогориво подлежи на непрекъснато природно възстановяване и за това се причислява към т.н. възобновяеми източници на енергия. Използването на биомасата за енергийни цели не замърсява околната среда и за това тя се счита за източник на екологична чиста или “зелена енергия”.“ обясни инж. Стойнев.

„В момента се намираме на финала за реализиране на другия ни мащабен екологичен проект за производство на енергия от природен газ. Ние инвестираме в нови технологии, за да изпълним амбициозните цели на Европейската Зелена сделка. Едно от големите начинания на предприятието, е целогодишното производство на енергия от природен газ. За изпълнението на тази цел закупихме газови когенератори. Чрез реализирането на инвестицията ще се предостави възможност за продължаване на дейността на „Топлофикация Перник“, като се изпълняват целите на Европа за намаляване на въглеродните емисии. На този етап въглищата ще се използват само по време на отоплителния сезон.“ каза инж. Стойнев.

Коментари

коментара