Пернишка история: На какво са кръстени кварталите Хумни дол, Рено, Цалева круша, Клепало, Кървавото и др.?

Интересно и хубаво е човек да знае историята на местата, по които живее. Как се е казвал хълма Кракра, преди да го наречем така? От къде произлизат имената на пернишките квартали Хумни дол, Рено, Цалева круша, Клепало, Кървавото?

На тези и още въпроси ще намерите отговорите, като прочетете живата история на Перник: Стойчо Тренев, чиито спомени са събрани от етонолжката Цветана Манова – Из „За паметта на един стар пернишки род в постмодерното време “.

МЕСТНОСТИТЕ В ПЕРНИК

(Из „За паметта на един стар пернишки род в постмодерното време “ от Цветана Манова и записките на Стойчо Тренев )

Не мога да ти изредим всичките местности, нема как да не изпуснем некоя, ама по-обширните ги знам:
Ма̀рина бара – тя е доле при старото гробище, срещу Кракра, ама от другата страна на реката. Там живееше баба Милка, циганката, тя лекуваше много болести с баяне.
Ралѝца – това е горе, към Голо бърдо, само че по-наляво.
Ша̀мако. Рено̀ – разправяли са ми, че там е било обрасло с рен (хрян – бел. на редактора) и затова са му викали Рено̀. Срѐдна махала. Чакъ̀ло. Могѝличе – и Могиличе е към Голо бърдо, ама по-надесно.
Ху̀мни дол – там е имало много хума. Жените са си копаели хума и са си миели косите с нея против косопад. Много от тех още го прават. Там живеят много от руснаците, белогвардейците.
Куция̀н. Карама̀ница е над Куциян. Ка̀мена могила – това е на едно височко место в Тева, на едно височко место, там е имало кръст и са ходели тевчани при него по празник. Ма̀ерица. У̀рса. Тѐва.
Ца̀лева круша – в Цалева круша ние, Божиловите, имаме ниви, царевица сееме на тех, ама вече нема кой да ги копа. По некое време Мината откри рудник там и отчужди много от местата на Цалева круша. Ама тия от Минната управа не знаят какво е ца̀ли и викат на местността Ца̀рева круша. Даже рудникът са го кръстили не Ца̀лева круша, а Ца̀рева круша. Не знаят какво е ца̀ли, затова…
Гла̀дно полье – нищо не се раждаше на него, затова открай време му викат така.
Твъ̀рди ливади –това е тука, до Железния мост, където са Димовите и Божиловата махала. Мината отчужди Твърдите ливади, направи блокчета и настани в тех най-твърдите хора – миньорите. Да̀дин дол. Широ̀ко по̀лье. Ду̀шманов дол – това е местото след като завиеш за Витановци, при тополите. Там Попчевите имат пояти.
Ла̀жица – след разклонението за Витановци , от десно. Изла̀чище – като тръгнеш за Мещица, от десно. Там беше Прогонския егрек.
Пискалѐвец –това е от левата страна на шосето за Мещица.
Ра̀дина чешма – и она е по тоя път за Мещица.
Къ̀рвавото – високите скали срещу Кракра. Там Василий е избил много българи, кръвта им е пръскала по скалите и затова се казва Кървавото.
Цоцѐвица. Ама̀тица. Гълъбо̀в рид. Дрънда̀ш. Мо̀меница.
Ста̀ра чешма – там са живели Кошаревски и Илчови. Между Стара чешма и Радина чешма си има тесен път.
Осо̀ица. Войнѝковец – на това место са Попчеви и Янкови, и Илчови егреци.
Гайдарѝца. Чарда̀ко. Тръсто̀в дол. Драга̀новец.
Клѐпало – това е над амбулаторията. Там, на високото, некога е имало параклисче, на параклисчето немало камбана, а имало клепало, което биело на празник и затова местността е Клепало.
Шаба̀но. Прого̀н – на прогон си направиха жилища инженерите от Минната управа.
Ва̀рош– това е височината до Кракра, на нея живеят много стари пернишки родове.
Паска̀ч –това е над фабрика „Кристал“, на баира там.
Паскач опира до Мохамеданските гробища. Мохамеда̀нски гробища – тия са отстрани на Кракра, на десно по тоя път.
Голѐма ливада. Голема ливада е след фабриката за стъкло, под нея, това, обширното место.
Крепо̀к – това е Кракра, вие почнахте да му викате Кракра, а едно време местото си беше Крепок.
Вака̀ница. Средорѐк. Ма̀ло градѝще – това е в Голо бърдо, там са живели прапрадедите ти.
Голѐмо градѝще – на него са живели други стари пернишки родове, ама още по-отдавна.
Кѝтка. Бѐли брег е ниската част на Гладно полье. Там е входа на рудник „Бели брег“, затова рудника го кръстиха така, на тая местност е кръстен.
Тия местности ги знаят и най-малките деца у Перник, ама може и да съм изпуснала некоя. Един акъл – зиме ли, за лете ли…

Коментари

коментара