Федята загуби делото за боклука срещу Община Перник и започна да обръща кофите със смет по селата

Старата фирма,която чистеше боклука на Перник е започнала да прибира кофите си и да обръща боклука на земята, след като загуби дело във Върховния административен съд, видя ZaPernik.com. Погром с боклука е направен в няколко пернишки села. Снимките са от село Расник. 

„Сигнализирал съм пернишката полиция. Пуснали сме жалби“, каза кметът на Перник Станислав Владимиров.

Той каза, че след спечеленото дело тази седмица, идва край на една тежка сага със сметоизвозването на града и селата.

„Перник ще има по-модерно сметоизвозване – автоматизирано, по-бързо и по-чисто“, обяви кметът Владимиров.

Запитан какво ще се случи с проблемите за сметоизвозване по селата, където таксата бе повишена до размерите на града, но почистването е по-лошо, кметът каза, че още от това лято ще се види разлика в услугата.

Да, хората по селата ще заплащат като тези в града. Така е справедливо. И – да, хората по селата ще получат по-добра услуга за сметоизвозване, на фона на това, което заплащат. Това също е справедливо„, каза Станислав Владимиров.

Не може годишно една къща в село да плаща за телевизия 200 лева, а в същото време хората, които живеят в нея, да си изхвърлят всеки ден боклука.  И някой да им го чисти. С какво да се плати на чистачите, на новите камиони, на депо за депониране на отпадъци, на служителите, които работят там? А не може да продължим и да живеем в кочина. Реформата е тежка, но неизбежна„, каза Владимиров.

Eто решението на ВАС по делото за боклука на Перник:

РЕШЕНИЕ

№ 4839
София, 15.04.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделениев съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ПЕТКОВ
ЛЮБОМИРА МОТОВА

 

при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора Ася Петрова
изслуша докладваното
от съдията ЛЮБОМИРА МОТОВА
по адм. дело № 2284/2021Document Link Icon

Производството е по реда на чл.208 във връзка с чл.216 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Образувано е по касационна жалба на „Лиел Констракшън“ ЕООД срещу решение №70 от 21.01.2021 г., постановено по преписка № КЗК 806/2020 г. на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството против решение №D66225 от 12.10.2020 г. на кмета на община Перник за откриване на „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник“.
В касационната жалба са релевирани доводи за неправилност на решението на КЗК като постановено в нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост – отменителни основания по смисъла на чл.209, т.3 от АПК. КЗК в решението си е преповторила мотивите на възложителя на обществената поръчка, но не е обсъдила правните основания, изложени от жалбоподателя. При формирането на описанието на предмета на обществената поръчка съществуват неясноти и противоречия, които не могат да бъдат отстранени дори с решение за изменение и допълнение на обществената поръчка по чл.100 от ЗОП. На основание чл.168, ал.1 от АПК, приложим във връзка с чл.214 от ЗОП, КЗК е трябвало да провери законосъобразността на административния акт на всички основания по чл.146 от АПК. Изискването за годишен оборот в обхвата на предмета на поръчката в размер на 9 000 000 лева е несъразмерно по отношение на обема и прогнозната годишна стойност на поръчката. Бланкетно е цитирано от Комисията съответствието на този критерий с чл.61, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП. Изискването в част „Технически и професионални възможности“ кандидатът да е изпълнил услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, не е нагодено към реалните данни на НОИ за населението на град Перник /което е под приетите от органа 90 000 души/. Данните от справката на ГРАО за населението на територията на община Перник /98310 души с постоянен адрес и 92 797 души с настоящ адрес/, цитирани от КЗК, не означават, че всички тези лица са ползватели на услугата на общината и са пребивавали повече от 6 месеца на територията на общината. Не е направена справка относно подадените молби за освобождаване от такса смет. Въведеното ограничително изискване като комбинация от оборот 9 000 000 лева и обхват – територии с население над 90 000 души, силно ограничава възможността за достъп до участие в обществената поръчка и възпрепятства конкуренцията в нарушение на чл.2, ал.2 от ЗОП. По отношение на Методиката за оценка на подадените оферти, КЗК неправилно е приела, че обществената поръчка е за извършване на услуга, а не доставка на съдове и налагането на точни технически параметри и стандарти, на които контейнерите за сметосъбиране следва да отговарят, се явява неотносимо обстоятелство. Касаторът посочва, че съществува неяснота и относно сметоизвозващата техника, която следва да се осигури, тъй като в Техническата спецификация по т.9 „Общи изисквания към транспортните средства“ са поставени общи изисквания за транспортната техника за целия срок на договора, но не са посочени изискванията, на които следва да отговаря и за кой вид контейнери да е пригодена. Липсата на точно определени параметри на поръчката е в нарушение на чл.48, ал.1 и чл.49, ал.1 и чл.70, ал.7 от ЗОП, поради непосочване на методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател, по-специално на качествените показатели по чл.70, ал.7, т.3 „б“ от ЗОП. Има неясноти в критериите за оценка и липсва конкретизация на някои от подпоказателите, което води до субективизъм при оценяването. При определяне на дефинициите на понятията /пропуски, неясноти, формално/бланкетно, обосновано/подробно/детайлно/ в Методиката е допуснато „представяне на пълнотата и начина на представяне на информацията“ в нарушение на чл.33, ал.1 от ППЗОП и чл.70, ал.4 от ЗОП. Идентифицираните рискове за изпълнение на обществената поръчка не кореспондират с обективната действителност. Оспорва се становището на КЗК, че неправилно жалбоподателят отъждествява посочената в документацията площадка за депониране на битови отпадъци със старото закрито общинско депо за смесени отпадъци. Моли за отмяна на решението на КЗК и на решението на кмета на община Перник като незаконосъобразни. Претендира разноски за производството пред КЗК и ВАС.
Ответникът – кмет на община Перник, в съдебно заседание се представлява от И. Г. – Р., началник отдел „Обществени поръчки“. Устно в с.з. и в писмено становище излага доводи за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага решението на КЗК да се остави в сила.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.216, ал.1 от ЗОП и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, е неоснователна.
Производството пред КЗК е по реда на чл.196 и следващите от ЗОП за обжалване решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл.196, ал.3 от ЗОП, тези решения се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
Решението на Комисията е издадено от компетентен орган, в предписаната форма и в съответствие с процесуалните правила, мотивирано е с фактическите и правни основания за издаването му. По същество, произнасянето на КЗК е правилно и обосновано, в съответствие с материалноправните разпоредби. Не са допуснати нарушенията, релевирани с касационната жалба. КЗК е провела надлежно процедура по разглеждане на подадената жалба и изясняване на фактическата обстановка в нейната пълнота и цялост. Спазени са процедурите за уведомяване на заинтересованите лица, взето е становище от Възложителя, проведено е заседание на КЗК по протокол №75 от 21.01.2021 г. и е прието решението с необходимият кворум и мнозинство. Не се установяват съществени нарушения на правилата за провеждане на производството пред КЗК, водещи до незаконосъобразност на крайния акт – процесното решение №70/21.01.2021 г..
Неоснователни са наведените в касационната жалба доводи за незаконосъобразност на решението на Кмета на община Перник. В голямата си степен тези възражения, касаторът е направил още в жалбата пред КЗК, като същите са били разгледани и обсъдени от Комисията, противно на твърдяното от касатора. Твърдяните недостатъци и неясноти в документацията, методиката за оценка и техническата спецификация на поръчката липсват, което КЗК установява при задълбоченото си запознаване с тях, както и от извършения анализ и съпоставка на документацията с доводите на жалбоподателя. Според установената практика на ВАС, възложителите на обществените поръчки в рамките на своята оперативна самостоятелност имат изключителното право сами да преценяват своите нужди и потребности, както и начина, по който те могат да бъдат задоволени в най-голяма степен, съобразявайки принципите на чл.2 от ЗОП. Съгласно чл.2, ал.2 от ЗОП, при възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка. Касационната инстанция намира за правилни изводите в решението на КЗК, че в решението на кмета на община Перник и одобрената с него документация и техническа спецификация на обществената поръчка, са спазени заложените в чл.2, ал.2 от ЗОП принципи. Доводът на касатора, че КЗК не е разгледала и обсъдила административния акт съобразно изискванията н чл.146 от АПК също е неоснователен.
В жалбата се посочва, че решението и обявлението към него за откриване на обществената поръчка, съдържат недостатъчно информация съгласно изискванията на ЗОП, Приложение № 4 към чл.23, ал.5, т.2″а“ от ЗОП, като при формиране на описанието на предмета на обществената поръчка съществуват неясноти и противоречия, които не могат да бъдат отстранени дори и с решение за изменение и допълнение на обществената поръчка. По отношение на това твърдение, правилно е прието от КЗК, че жалбоподателят не дава никакви конкретни твърдения, в какво се изразява липсата на достатъчно информация в решението и обявлението за обществената поръчка, нито конкретизира какви неясноти и противоречия има предвид при описанието на предмета на обществената поръчка. Поради това, КЗК правилно приема, че твърдението на жалбоподателя следва да бъде определено като бланкетно, без да съдържа ясни, конкретни и точни аргументи, и поради това не следва да бъде разглеждано от контролния орган.
От фактическа страна в решението на КЗК е установено, че страни в производството са „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД – (жалбоподател), и кмета на община Перник – (възложител) по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП. С решение №D66225 от 12.10.2020 г. кметът на община Перник открива „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник“. С решението са одобрени обявлението за оповестяване на откриването на процедурата и документацията за обществената поръчка. Предмет на процедурата е предоставянето на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и подобни на тях, генерирани на територията на град Перник и на всички населени места в община Перник до Регионално депо за неопасни битови отпадъци, намиращо се в с.Люлин, община Перник и или до общинско депо за строителни отпадъци и инертни материали „Тева“, гр. Перник или друго съоръжение на територията на Община Перник, посочено от Възложителя. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, предмет на обществената поръчка, са с териториален обхват всички населени места в община Перник и са в изпълнение изискванията на приложимото законодателство за управление на отпадъците.
Както е установила Комисията, с обществената поръчка се предвижда въвеждането на изцяло нова Система за автоматично обслужване с друг вид съдове в целия им обем. Новата система ще изисква високотехнологични решения за обслужването на съдовете и доставка на подходяща за това автомобилна техника и съответни надстройки за нея. Изпълнителят се задължава да въведе система за автоматично обслужване на съдове с обем от 2 м3 до 4 м3. В Техническото предложение участниците трябва да опишат точните спецификации и конкретните обеми на съдовете, с които предлагат да изградят системата за автоматично обслужване, при параметри, подробно описани в Техническите спецификации на поръчката. В раздел IV.8) Прогнозна стойност на поръчката – в решението за откриване е оповестена стойност, без да се включва ДДС: 15 000 000 лв. В раздел III.1.2) „Икономическо и финансово състояние“ от обявлението за обществена поръчка са заложени условията и критериите за подбор. Като минимално ниво е изискано участникът в процедурата да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката: услуги по сметосъбиране и транспортиране на отпадъци в размер на 9 000 000 лева без ДДС. Изискуемият оборот следва да е реализиран през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Уточнено е, че изискуемият оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се изчислява по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП, като „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка. В раздел III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от обявлението за обществена поръчка КЗК е установила, че са заложени условията и описание на критериите за подбор, където като минимално ниво е изискано през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, като услугата да е изпълнена в административно-териториална единица (или район/и в административно-териториалните единици с районно деление) с население не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) жители. Когато услугата не покрива цялата административно-териториална единица/район, трябва пряко ползващото се от услугата население да е не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) жители.
В решението на КЗК е разгледана и анализирана, изложената детайлно в решението на кмета на община Перник, Методика за оценка на офертите и класиране /приложение на Документацията за участие/. Критерият за възлагане на обществената поръчка е икономически най-изгодна оферта, при оптимално съотношение качество/цена (чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП), съобразно Методиката. Оценката е съсредоточена в избиране на онази оферта, която съчетава в себе си оптимално съотношение качество/цена, като по този начин се взема предвид качеството на предлаганата услуга. За целта са въведени точни и ясни критерии, обвързани с целите и изискванията от Техническата спецификация, съставляваща част от Документацията за участие, основавайки се на чл.70, ал.5, във връзка с чл.70, ал.7, т.3, б. „б“ от ЗОП. В разпоредбата на чл.70, ал.2 от ЗОП е предвидено, че икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане: 1. най-ниска цена; 2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл и 3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. Показателите, включени в критерия по ал.2, т.3, могат да съдържат: 1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия; 2. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката, или 3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване. В чл.70 от ЗОП са уредени критериите за възлагане на обществената поръчка, начинът на определянето им и методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Съгласно чл.70, ал.5 от ЗОП, показателите, включени в критериите по ал.2, т.2 и 3, трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция. В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Според чл.70 ,ал.7 от ЗОП, начинът трябва: 1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации; 2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите; 3. да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за: а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване; б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
Изискванията на чл.70 от ЗОП са били спазени задълбочено и конкретно в описанието, техническите спецификации и методиката за оценяване на офертите в процесната поръчка, както е приела и КЗК. Описаната подробно и поетапно Методика съдържа конкретните указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, а именно: – процентното съотношение между показателите от методиката, ведно с алгоритъма на изчисляване на комплексната оценка на офертите; – описание на показателите, общия брой от точки, които ги формират и формулата за изчисляване на техните точки; – описание на подпоказателите и скалата от точки, които могат да бъдат присъждани, с оглед степента на съответствието им.
По отношение на залагането на критериите за подбор, съгласно чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП – досежно икономическото и финансовото състояние на кандидатите, възложителите могат да поставят едно или повече от следните изисквания: за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти. Според чл.61, ал.2 от ЗОП, изискваният от възложителите минимален общ оборот по ал.1, т.1 трябва да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. В случай, че възложителят изисква оборот, който надхвърля максимално допустимия, той мотивира това в обявлението. Съобразявайки тези норми, правилно е заключението на КЗК, че оспорваният от жалбоподателя размер на изискуемия оборот е съобразен с прогнозната стойност на поръчката за три години (15 000 000 лв. за период от 60 месеца) и е напълно в съответствие с цитираната разпоредба на чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП. От служебно направена справка в ГД „ГРАО“ на МРРБ, е установено, че към дата 15.10.2020 г. (актуалния момент на откриване на обжалваната обществена поръчка) – населението на община Перник с постоянен адрес е 98 310 души, а броя на лицата с настоящ адрес в общината е 92 797 души. Комисията се мотивира, че данните от въпросната административна структура са най- достоверните и в случая меродавни по отношение на числеността на населението в селищата и другите административни единици (области, общини и общински райони), като те се актуализират периодично. Предвид изложеното не е безспорно доказано твърдението на жалбоподателя за несъразмерност на изискуемия обем на поръчката по признака брой население в община Перник.
Възраженията на жалбоподателя срещу Методиката за оценяване не са основателни, тъй като не отчитат цялостното изложение на тази методика, нейните етапи и компоненти, както и тяхната взаимовръзка, детайлно разработени от възложителя, и анализирани в мотивите на решението на КЗК. В част „I. ОЦЕНКА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ от Методиката е посочено, че класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ – (КО), като сума от оценките по следните показатели: Техническо предложение – П1тп; – Предлагана цена – П2 ценовото предложение (П2 цп) по следната формула: КО = П1тп х 0,6 + П2 цп х 0,4. Максималният брой точки, които дадена оферта може да получи е 100. Определянето на оценките по показатели включва: 1. Техническо предложение – П1тп с относителна тежест 60 %, при максимално възможен брой точки – 100 т. Изчислява се по следната формула: П1тп = П.1.1+П1.2+П1.3+П1. 4, където подпоказателите са: – Подпоказател (П.1.1) – Въведение и встъпителен анализ; – Подпоказател (П.1.2) – Стратегията на участника по отношение изпълнението на договора; – Подпоказател (П.1.3) – График за изпълнение на дейностите; – Подпоказател (П.1.4) – Концепция за провеждане на информационна/и кампания/и за популяризиране на предложената Система за автоматично обслужване. Присъждането на точките по отделните подпоказатели на техническото предложение се извършва съобразно посоченото в Таблица №1. Относно ценовото предложение в Методиката се посочва, че: Предлагана цена – П2 ценовото предложение (П2 цп) е с относителна тежест 40%, при максимално възможен брой точки – 100 т. Оценката на предложените от участниците единични цени, се извършва за всяка от дейностите по отделно (съгласно Таблица №2).
Следва да се отбележи, че в Методиката за оценяване е налице подробно и последователно изложение на всяка една от компонентите, формулите за изчисление и етапите при оценяването на офертите. При формиране на оценките на отделните показатели и подпоказатели, са описани методите и формулите на изчисление, както и варианти при формиране на сборовете от точки при оценка на качествените критерии. Дадени са различни възможни нива на оценка на качествените показатели и подпоказатели, с описание на характеристиките на тяхното изпълнение, с посочване на качествените елементи, които следва да бъдат налице при всяко от тези нива на точкуване. Така например в част „ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДПОКАЗАТЕЛИТЕ НА П1 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Максимален брой точки – 100“ от Методиката, е посочена и анализирана СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ, където фигурира детайлно описание на необходимите качествени показатели на оценяваното предложение. Например, относно част „Въведение и встъпителен анализ“ с максимален брой точки – 10, качествените показатели са: 1/Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, Техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите изисквания и стандарти, като не се ограничава само с тях; 2/ Предложението не преповтаря Техническата спецификация, а съдържа подробно изложение и анализ на съществуващото положение, дейностите/задачите и целите на поръчката, обосноваващи необходимостта от изпълнението им; 3/ Точно са идентифицирани заинтересованите страни, очертани са основните приоритети – относими към предмета на поръчката и подробно е анализирано тяхното отражение върху изпълнението й; 4/ Предложени са способи за реализация на предмета на поръчката, описан е начина на действие и взаимодействие между отделните заинтересовани лица/страни и е направена обоснована взаимовръзка между тях. 5/ Разграничени са отделните процеси от задачите; описана е подробно взаимообвързаността, последователността и продължителността при изпълнението на отделните задачи от обхвата на поръчката, при съблюдаване на условията и изискванията на Възложителя; 5/ Участникът е показал високо ниво на познаване на предмета на поръчката, анализирал е Техническите спецификации, по всички елементи от посочените изисквания на Възложителя. 6/ В предложението на Участника са представени всичките му задължения, произтичащи от настоящата обществена поръчка и нормативната уредба, както и задълженията на общините, произтичащи от нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. При преценка на всеки един от качествените показатели в Методиката са описани с качествени характеристики степените на изпълнението им /максимална, средна и минимална/, със съответния брой точки, които се оценяват тези степени.
Аналогично е формирана Методиката на оценяване на показателите/подпоказателите: Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора, Предложение за маршрути за изпълнение на дейностите, описани в Техническите спецификации, График за изпълнение на дейностите, описани в Техническите спецификации, Концепция за провеждане на информационна/и кампания/и по отношение на дейностите, включени в Техническата Спецификация, както и за популяризиране на предложената за въвеждане Система за автоматично обслужване.
В част III. Оценка по показател Предлагана цена (П2коцп), е посочено, че оценката по показател Предлагана цена (П2коцп) е сума от оценките по следните подпоказатели: Подпоказател СТ: – предложена единична за изпълнение на дейност: „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране“; Подпоказател ЕГО: – предложена единична за изпълнение на дейност: „Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци (образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата) и от почистване на незаконни сметища до съоръжение за третиране на територията (по заявка) /само за територията на град Перник/. Формулата е: П2коцп = Oct + Оего. Съгласно част IV. Комплексна оценка (КО), Комплексната оценка (КО) на офертите на участниците, се формира като сбор от точките по отделните показатели от методиката, умножени по съответстващия им теглови коефициент. Максималният брой точки, които дадена оферта може да получи е 100 точки. Или: КО = П1тп х0,6 + П2цп х 0,4. На първо място се класира офертата получила най-високата Комплексна оценка (КО). Крайното класиране се извършва в низходящ ред, въз основа на получената КО на всяка оферта. Офертата, получила най-висок брой точки, се класира на първо място.
Във фактическата част от решението на КЗК детайлно е отразено съдържанието на горецитираната Методика за оценяване. Правилно е заключението на КЗК за липса на твърдяното от жалбоподателя нарушение на императивната разпоредба на чл.33, ал.1 от ППЗОП. В употребените от възложителя понятия: „стратегия“, „пропуски“, неясноти; формално/бланкетно; обосновано/подробно/детайлно и „надграждане“, за които се твърди нарушение в жалбата на „Лиел Констракшън“ ЕООД, се съдържат определени качествени характеристики, степента на наличието на които или съответно липсата им, обосновава размера на оценката по заложените за това технически подпоказатели на показател П1тп – „Техническо предложение“. Съдържанието на тези термини обаче, не се отнася до начина на съставяне и пълнотата на самите документи от даден участник при изготвянето на техническото му предложение, а отразява степента на неговата подготвеност и възможност за качествено изпълнение на предмета на поръчката.
КЗК правилно приема за неоснователни доводите на касатора, че съществува неяснота относно стандартите, на които следва да отговарят контейнерите. Видно от решението за откриване на процедурата и от документацията, поръчката има за предмет услуги по сметосъбиране, а не доставка на съдове за битови отпадъци. Конкретните технически характеристики на съдовете са предоставени от възложителя за избор от всеки участник, с оглед на точно описани характеристики на услугата, която ще се извършва с тях. В този смисъл залагането на точни технически параметри и конкретни стандарти, на които контейнерите за сметосъбиране трябва да отговарят се явява неотносимо. КЗК правилно приема, че точният обем и габарити на съдовете не са предмет на поръчката, нито моделът им, поради което възложителят е бил длъжен да предостави възможност на всеки участник да предложи модел по свой избор, с цел да не се нарушава свободната конкуренция.
В техническата спецификация са заложени съответните изисквания към съдовете за смет, нужни на потенциалните участници да оферират предложение, което да отговаря на изискванията на възложителя. Описани са съществуващите в момента видове съдове, с които разполага възложителят и които ще бъдат предоставени на изпълнителя за изпълнение на услугите. Дадени са изискванията, на които трябва да отговарят допълнително доставяните от изпълнителя съдове – начин на обслужване, желан от възложителя минимален и максимален обем, начини на затваряне, съвместимост с предлаганите транспортни средства и ред други характеристики, според които участниците могат да съставят достатъчно конкретно техническо предложение. Указани са и условията, при които изпълнителят ще поставя новия вид съдове, предложени от него или ще заменя съществуващите, амортизирани съдове с такива от същия тип, там където ще бъде технически невъзможна замяната им със съдове от оферирания от изпълнителя вид. Посочено е, че изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка нови съдове за битови отпадъци: контейнери с вместимост от 2 м3 до 4 м3 с автоматично обслужване, които да заменят съществуващите съдове от 1100, 110 и 240 литра, навсякъде, където е технически допустимо съгласно спецификациите на предлаганата система за автоматично сметосъбиране. Необходимият първоначален минимален брой съдове от новите модели с вместимост от 2 м3 до 4 м3 с автоматично обслужване се определя съвместно с възложителя след възлагането на услугата, в зависимост от съгласуваните обеми и точки за разполагане на съдовете. В съответствие с определения брой съдове се съгласува и изменението в минимално изискуемия брой и вид техника, ако такова се налага. Общата вместимост на контейнерите за битови отпадъци с автоматично обслужване и с ръчно обслужване, която участникът ще осигури за срока на изпълнение на поръчката, няма да е по-малка от общата вместимост на разположените към момента съдове, която се определя на 4000 м3.
Контейнерите с вместимост от 2 м3 до 4 м3 с автоматично обслужване трябва да са метални, поцинковани, да се затварят и отварят чрез педал или ръчка и по начин, който не допуска изваждането на поставените вътре отпадъци, освен от сметосъбиращите механизми на автомобилите, да разполагат с място за събиране на течната субстанция, така че да се предотврати разливане както при престоя, така и при изпразването на контейнерите, да са пригодни за използване на същия модел контейнери при изграждане на система за събиране на разделно събрани отпадъци, да са съвместими с предлаганите транспортни средства, така че да се гарантира обслужването им изцяло автоматично от повдигащия механизъм без използването на ръчно прибутване, ръчно отваряне на капаците или каквито и да било други ръчни дейности; Обемите на съдовете, които участниците ще предложат трябва да не надвишават 4 м3 и да не са по-малки от 2 м3, като участникът трябва да предложи поне две разновидности обема. Съдовете за точките където не е технически допустимо поставяне на предлагания тип съдове за автоматично обслужване, които изпълнителят е длъжен да осигури, са метални, поцинковани съответно от 1.1 м3, и 0,11 м3 или от полиетилен с висока плътност от 1.1 м3, съответно 0,24 м3.
Комисията правилно е приела за неоснователно и твърдението на жалбоподателя относно техниката, която трябва да се осигури. Минимално изискуемата техника е точно определена по вид и функционални характеристики в Техническата спецификация. В техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка са заложени следните общи изисквания към транспортните средства: 1/ Специализирани автомобили с вместимост от 12 м3 до 30 м3 за обслужване на контейнери за отпадъци, тип „вариопреса“ – брой машини – 8; 2/ Малогабаритен сметосъбиращ автомобил тип вариопреса с обем 6 м3 – 12 м3. – брой машини – 1; 3/ Специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдове за отпадъци под високо налягане – брой машини – 1; 4/ Специализирана транспортна техника за извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата – самосвали с кран (щипка) мин. 8 м3 – брой машини – 3. Уточнено е също, че всеки участник може да предложи по-голям брой техника за изпълнение на дейностите, като ги описва по вид и брой в Приложение към документите за участие в поръчката. Точните модели и характеристики на техниката са предмет на техническото предложение на участниците. Те следва да предложат конкретните модели и разновидности съдове и подходящата за тях техника, изпълнявайки функционалните характеристики на услугата и изискванията на възложителя.
При определяне на техническите изисквания и спецификации на поръчката, включително вид на необходимите съдове за отпадъци, е съобразена и разпоредбата на чл.49, ал.2 от ЗОП, съгласно който техническите спецификации не могат да съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. По изключение, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо по реда на чл.48, ал.1, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалентно/и“. Постигната е целта на чл.49, ал.1 от ЗОП, който изисква техническите спецификации да осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция.
Правилно е приела КЗК, че конкретното изискване на определени технически параметри и модели техника от страна на възложителя в дискутираната техническа спецификация за обществената поръчка, би се явило в разрез с законовата разпоредба на чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП. Заложената техническа спецификация, заедно с поставените в нея условия, касаещи съдовете за смет и сметоизвозващата техника не ограничават участието на стопански субекти в процедурата, а дават равен достъп на потенциалните участниците в нея.
По отношение на възраженията на касатора срещу определените рискове при изпълнение на поръчката, е съобразен от КЗК приложеният в решението анализ на рисковете при изпълнение на поръчката. Определено е, че участникът следва да разгледа двете основни групи рискове – вътрешни и външни, подробно описани в документацията за поръчката, като предложи мерки за недопускането и преодоляването им. Правилно е становището на КЗК, че направеното възражение на жалбоподателя не навежда конкретен, фактически и правно обоснован довод за твърдяната от него незаконосъобразност на въпросните рискове. Поставянето на рисковете като неразделна част от съдържанието на техническото предложение на участниците в процедурата, се намира в оперативната самостоятелност на възложителя и е въпрос на целесъобразност и лично негова преценка, доколкото са относими към предмета на поръчката.
Жалбоподателят е оспорил условията за участие относно изискването едрогабаритните отпадъци и строителните отпадъци да се транспортират до депо за строителни отпадъци и инертни материали „Тева“ гр. Перник или друго съоръжение на територията на община Перник. С основание КЗК приема, а и в документацията на поръчката се съдържа достатъчно информация, че възложителят е посочил алтернативно местата за депониране на отпадъците, като не визира старото закрито общинско депо за смесени битови отпадъци. Планираното обособяване на площадка в кв.Тева, непосредствено до Регионалното депо и старото закрито общинско депо, което не е идентично със старото закрито общинско депо, е посочено като един от възможните варианти, в рамките на оперативната самостоятелност на възложителя.
Предвид гореизложеното, не се установяват наведените касационни основания срещу обжалваното решение на КЗК и същото следва да се остави в сила.
С оглед изхода на правния спор, касаторът „Лиел Констракшън“ ЕООД, гр. Перник следва да бъде осъден да заплати на община Перник, своевременно претендираните съдебно-деловодни разноски за касационната инстанция в размер на 200 лв. за юрисконсултско възнаграждение.
Водим от горното, Върховният административен съд, Четвърто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №70 от 21.01.2021 г., постановено по преписка №КЗК 806/2020 г. на Комисия за защита на конкуренцията.
ОСЪЖДА „Лиел Констракшън“ ЕООД да заплати на община Перник съдебно-деловодни разноски в размер на 200 /двеста/ лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Коментари

коментара