Избори: До дни започват консултации за РИК в Перник

На 7 август/неделя/ 2022 г. от 10.00 часа в зала „Струма“, намираща се на партерния етаж на Областна администрация— Перник ще се проведат конкултации между политическите сили в Перник за и4збиране на Районна избирателна комисия във връзка предстоящите избори. РИК  трябва да има общо 13 члена от различните политически формации. 

Съгласно съотношението между партиите и коалициите , най-много членове сбледва да има партия „Продължаваме промяната“, следвана от партия ГЕРБ – 3 члена, ДПС – 2 члена. Останалите членове на комисията са по един за партиите БСП, ИТН, Демократична България и „Възраждане“.

Ето пълното съобщение от Областна администрация Перник:

Във връзка с Указ №213 на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. (обн., ДВ, бр. 77/16.09.2021г.), Решение на Централната избирателна комисия № № 1198-НС от 2 август 2022г и на основание чл. 60 (1) от Изборния кодекс, Ви уведомявам че ще бъдат проведени консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание за изготвяне на предложение за състав на Районна избирателна комисия (РИК) на 14 Пернишки многомандатен район.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 47-тото Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 7 август/неделя/ 2022 г. от 10.00 часа в зала „Струма“, намираща се на партерния етаж на Областна администрация— Перник, адрес гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ №1Б.

Съгласно Решение №1198-НС/02.08.2022г. на ЦИК, съставът на РИК за изборните райони до 9 мандата включително (какъвто е 14 Пернишки многомандатен избирателен район) следва да има 13 членове, включително председател, двама заместник – председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, а именно:

1. Коалиция „Продължаваме промяната“ — 4 членове;

2. Коалиция „ГЕРБ-СДС“ — 3 членове;

3. Политическа партия „ДПС“ — 2 членове;

4. Коалиция „БСП за България” – 1 член;

5. Политическа партия „Има такъв народ“ — 1 член;

6. Коалиция „Демократична България – обединение” — 1 член;

7. Политическа партия „Възраждане“ – 1 член

Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс /ИК/, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на РИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в Комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022г. (в случай на невъзможност да се спази срокът е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалиция, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език

5. Предложение на партиите и коалииците за резервни членове.

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение към Решение №1198-НС).

За резултатите от проведените консултации се изготвя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Следва да се има предвид, че в сградата на Областна администрация –Перник се спазват въведените противоепидемични мерки.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: