Кладница и другите села загубиха делото за боклука

Административен съд – Перник
се произнесе по жалби на собственици на недвижими имоти, находящи се в села на територията на община Перник, относно размера на такса Битови отпадъци за 2021 година

С Решение № 160 от 12.10.2021 г. Административен съд – Перник се произнесе по адм. дело № 3 по описа за 2021 г., образувано по жалби на граждани против Решение № 374 от 18.12.2020 г. на Общински съвет – Перник, обективирано в Протокол № 19, т. 8 за приемане и одобряване на план – сметка за 2021 година за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера за такса битови отпадъци за 2021 година по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник.
С посоченото решение Съдът ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ жалбите против частта по т. II, касаеща определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година за населените места на с. Кладница, с. Драгичево, с. Мещица и с. Студена, от Решение № 374 от 18.12.2020 г. на ОбС Перник.

Жалбите против т. I, касаеща приемане и одобряване на план – сметка за 2021 година за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и против останалата част от т. II, касаеща определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Перник, с изключение на с. Кладница, с. Драгичево, с. Мещица и с. Студена, от Решение № 374 от 18.12.2020 г. на ОбС Перник са ОСТАВЕНИ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустими.

Производството по адм. дело № 3/2021 г. по описа на Административен съд – Перник в тази му част е прекратено.

Решението, в частта с която е оставено без разглеждане оспорването и частично е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата част с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

С решението може да се запознаете на посочения линк:
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=zj1gOGVCCNs%3D

Share Button

Коментари

коментара