Областният управител Емил Костадинов нареди: Незабавни действия по полагане на тръбите за Перник, ежедневен отчет за притока в язовира и авариите

Незабавно да бъдат предприети необходимите действия по възлагане и извършване на строително-монтажни работи на обект “Аварийно водоснабдяване на гр. Перник от водоснабдителната система на Столична община, гласи нова заповед на областния управител Емил Костадинов.

Мярката се налага във връзка с обявеното и удължено бедствено положение и критичните нива на водата в язовир Студена.

Освен това областният управител нарежда до 10:00 часа сутринта всеки ден да получава актуалната информация относно притока и разхода в язовира, както и отчет за текущите ремонти и аварии.

Ето какво гласи заповедтта:

На основание чл. 50 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), чл. 48, ал. 3, т. 2 и т. 3 и чл. 52, ал. 2, т. 3 от Закон за защита при бедствия и във връзка със засушаването и настъпилата водна криза на територията на град Перник, ежедневно критично намаляващия дебит на язовир „Студена“, въведения режим на водата, захранваща град Перник и селата от Община Перник и разчета на „ВиК“ ООД, гр. Перник за скорошно достигане на мъртъв обем на язовира, както и съществуващата
непосредствена опасност за увреждане на здравето на хората и на икономиката на община Перник,

НАРЕЖДАМ:

В Заповед № ОМП-2/27.01.2020 г. за обявеното бедствено положение на
територията на община Перник, точка 5.4 се изменя така:
„5.4. Незабавно да бъдат предприети необходимите действия по възлагане и извършване на строително-монтажни работи на обект “Аварийно водоснабдяване на гр. Перник от водоснабдителната система на Столична община“.
Добавям нова точка 5.5.:

Ежедневно да бъде подавана информация относно:
а) Притока и разхода на вода в язовир Студена;
б) Възникнали, отстранени и планирани за отстраняване аварии на територията на община Перник;
Изброената информация, следва да бъде подавана ежедневно до 10:00ч. на имейл адрес имейл адреса на Областна адмнинстрация – Перник
[email protected]

Oтговорник: Управителя на ВиК ООД Перник Борислав Иванов;

в) ежедневно подаване на информация относно качеството на водата , предназанчена за питейно – битови нужди от язовир Студена.

Изброената информация, следва да бъде подавана ежедневно до 10:00ч. на имейл адреса на Областна адмнинстрация – Перник [email protected]

Oтговорник: Директор на РЗИ гр. Перник- Юрий Торнев.

Ръководството по преодоляване на последствията и координацията по
изпълнението на заповедта възлагам на Заместник областния управител Иво Иванов.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № ОМП-2/27.01.2020г.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник областния управител инж. Васил Павлов.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: