Община Перник има проект, който предвижда мерки срещу замърсяването на въздуха

Александър Александров, главен експерт в Община Перник, в интервю за предаването „Перничани – потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

Водещ: Чистотата на въздуха е един от проблемите, с който спорадично се сблъскват всички по-големи градове в страната. Перник не прави изключение. Общината има по проект, който предвижда мерки срещу замърсяването на въздуха. Той бе представен и пред широката общественост. За него ще ни разкаже Александър Александров, главен експерт в Община Перник. Какво предвижда проектът, г-в Александров?

Александър Александров: Преди всичко, благодаря ви за въпроса, тъй като това е тема, която касае жителите на град Перник и е от съществена важност за здравето на нашите съграждани. Да, проведохме обществено обсъждане на проекта на Програмата за качеството на атмосферния въздух в Община Перник, който реализирахме в рамките на проект „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. Този проект е важен, не само защото е свързан с вменени ни законово задължения, по-скоро е важен, защото той наистина касае една сериозна и доста наболяла тема за нашите съграждани – знаете, качеството на атмосферния въздух е тема, която се дискутира от доста години. Добрата новина е, че постепенно резултатите показват, че качеството на въздуха се подобрява, в голяма част от показателите сме в норма, но все още има превишения на определени типове замърсители. Реално вече успяхме да съгласуваме проекта на програмата с РИОСВ и МОСВ, същата мина и през програмен съвет, в който участват редица НПО, както и представители на РИОСВ. Постарахме се да дадем максимално гласност на програма, като проведохме общественото обсъждане, представихме на широката общественост самата програма, която премина през няколко доста сериозни етапа. В самото начало бяха извършени редица замервания, бяха събрани данни, които бяха обработени и разработени различни модели, които показаха какви са основните източници на замърсяване, какви са основните проблеми и към какво следва да насочим нашите усилия. Втората част на програмата представлява списък с редица мерки, които следва да бъдат реализирани в нашия град, като голяма част от тях вече се реализират, вече работим по тях.

Водещ: Имаше ли някакви възражения по така представените дейности в проекта от страна на широката общественост?

Александър Александров: Възражения не, всъщност се получи един много добър диалог, смея да твърдя, между представителите на различните институции, между представителите на НПО и гражданите. Хубавото е, че тази програма обединява, създава възможност всички заедно да работим по този въпрос, така че бяха отправени въпроси, които бяха разяснени на общественото обсъждане, на което присъства и академичният екип, който разработи самата програма.

Водещ: За какъв период от време е предвидено да се реализира този проект?

Александър Александров: Самата програма е със срок на реализация до 2021 г., като следва да се има предвид, че към този момент сме изпълнили и продължаваме да изпълняваме редица мерки. Най-общо можем да ги обобщим в три типа: такива, които са свързани с транспорта и транспортната инфраструктура, в момента се изгражда кръговото в местността Ладовица, отбивката на Марина бара – там полагаме неимоверни усилия. Проектът вече е задвижен и очакваме да мине обществената поръчка на възложителя, в случая АПИ. Изградихме няколко нови улици, велоалея. Нашият град е един от градовете с най-дълго трасе за велосипеди и алтернативни източници на придвижване. Преди месец бе подписан договор и за водния цикъл на град Перник, така че след подмяната на подземната инфраструктура ще успеем да извършим асфалтиране на големите пътни артерии. Бенефициент сме по ОП „Региони в растеж“ ,където реализираме проект „Интегриран градски транспорт“. Там ни предстои закупуване на нови екологично чисти автобуси, частните фирми в Перник също инвестираха доста средства в техния подвижен състав. Други мерки, които реализираме, са насочени към енергийната ефективност и алтернативните енергийни източници, като към този момент имаме над 44 многофамилни жилищни сгради, които бяха санирани по Националната програма за енергийна ефективност. В още 15 блока предстои да бъдат въведени мерки, финансирани по ОП „Региони в растеж“. Санирането на  административната сграда на Община Перник вече е факт, няколко училища и детски градини също бляха реновирани, в голяма част от тях са подменени и отоплителните инсталации. Други наши основни дейности бяха насочени към зелената градска среда, като успяхме да обединим централния градски парк, в който бяха извършени редица дейности, със Западен парк, който е съвсем нов – на 4 години, с чисто новия ни парк – „Парк на предизвикателствата“, който е на площ над 25 дка. Така създаваме една зелена ивица около част от града. Бяха извършени редица проекти, свързани с междублоковите пространства, поддръжка на зелени площи и т.н., имаме вече готов технически проект за парка в най-големия квартал на Перник – „Изток“. Така че усилията продължават. Разбира се, тук получихме голяма подкрепа от гражданите, от неправителствения сектор, които миналата пролет извършиха няколко инициативи, свързани със залесяване. Над 3000 фиданки бяха засадени само през пролетта. Има още много, разбира се, дейности, които трябва да бъдат предприети, още много мерки, които трябва да бъдат реализирани, върху които ще работим усилено и които вярвам, че идните години ще бъдат факт.

Водещ: Тоест мерките са насочени не само към извеждане на големия трафик от зоната на града, но и към озеленяване, към това да провокирате хората да използват велосипеди, в много посоки ще се работи?

Александър Александров: Точно така. Всъщност списъкът от проекти, които са реализирани до този момент, са много на брой, но всички те са свързани по един или друг начин. Всеки един от тези проекти показва своето въздействие върху чистотата и качеството на атмосферния въздух. Разбира се, в т.ч. включвам и усилията, които се полагат за осигуряване на алтернативни източници за отопление ,част от кварталите на града вече са газифицирани. Предстоят още много мерки, свързани именно с насърчаването на използването на алтернативни източници на отопление и енергия, тъй като един от основните замърсители си остава битовото отопление на твърдо гориво, за което сме предвидили и една разяснителна кампания, надяваме се да я реализираме заедно с неправителствения сектор, тъй като има  много неща, които е важно да бъдат казани, да се знаят от нашите съграждани. Истината е, че програмата може да бъде достатъчно  ефективна и да има ефект само ако всички ние като членове на обществото положим необходимите грижи тази програма да се случи и тези мерки да бъдат реализирани. В крайна сметка въздухът и проблемът с него не може да бъде решен само от усилията на определена администрация или от усилията на неправителствения сектори и отделни лица. Този въпрос касае всички. Той засяга здравето на нас, на нашите близки, на нашите приятели, на нашите семейства и се надяваме наистина д-р Церовска и нейният екип да успеем да предизвикаме достатъчно сериозен дебат и да дадем гласност на въпроса. Смятам, че в програмата има много интересна, полезна информация и всеки един от нас може да допринесе за това утре да живеем в по-чист град и с по-чист въздух.

Водещ: Вие казахте в началото на разговора ни, че тази програма прави своеобразен анализ на причините за замърсяването на града. Може ли да се изведе една основна причина, която да посочим?

Александър Александров: Анализът е доста добре визуализиран. Той показва,  че в зависимост от типа замърсяване – фини прахови частици, замърсителят не е само един. Истината е, че дял в това замърсяване имат и домакинствата, и автомобилният превоз, така че не би било честно да хвърляме вината върху един или друг. Истината е, че причинителите не са малко. Основен замърсител остават домакинствата, които използват твърдо гориво за битово отопление. Това най-ясно си проличава от анализите, извършени през зимните месеци, тоест през отоплителния сезон. Разбира се, важно значение за нивата на замърсяване играят и географското разположение на града, честите случаи на безветрие, особено през зимните месеци. Честно казано, особено в кварталите, където преобладават еднофамилни жилищни сгради, най-ясно се вижда ефектът през зимните месеци от отоплението на твърдо гориво, което за жалост остава един от най-големите замърсители понастоящем.

Водещ: И един от проблемите, който трудно намира своето решение.

Александър Александров: Да, така е. Точно поради тази причина силно се надяваме тази програма да стигне до максимален брой хора  и те да успеят да се запознаят с нея. Тя не е кой знае колко обемна – говорим за около 150 страници, по-голямата част е доста увлекателно четиво. Така че вярвам, че нашите съграждани ще покажат активност по този въпрос, както го направиха и наскоро.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: