В Перник одобриха планове към Проекта за воден цикъл

Областният експертен съвет по устройство на територията на област Перник одобри планове към Проекта за воден цикъл
Областният управител Ирена Соколова свика ОЕСУТ предвид постъпило заявление в Областна – администрация Перник за одобряване на Подробен устройствен план и Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОТ) „Батановци”. Заседанието бе водено на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията.
На експертния съвет присъстваха съгласуващите проекта за ПУП-ПП, сред които главни експерти, началници и специалисти от Министерство на земелието, храните и горите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, главните архитекти на общините Перник и Радомир, РИОСВ – Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, „Геозащита“ ЕООД, ОД „Земеделие“ – Перник, Областно пътно управление, ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
След подробно заявените становища, мнения и направени анализи от страна на всички териториални и констатиращи органи, бе одобрен ПУП – ПП.
Процедурата указва, че срокът за възникнали възражения на всяка една от страните е до 22 март 2019 г., след което ако няма постъпили такива проектът ще бъде одобрен със заповед на областния управител.
На този етап по преписката са представени и събрани положителни становища, решения и писма от Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Общинските съвети на Перник и Радомир, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Перник, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” и „Напоителни системи” ЕАД гр. София.

Share Button

Коментари

коментара