Кметът на Перник Вяра Церовска: За две години сме погасили над 12 милиона лева стари дългове

Снимка: Община Перник

Общинските съветници на Перник  приеха Бюджет 2019 на Общината с 33 гласа  „За“ и 7 „против“. 
Вижте резюмето на кмета на града Вяра Церовка относно Бюджета и нейния отговор в цифри за това, как и с колко общината погасява дълговете си: 

Община Перник е една от общините в лошо финансово състояние и изпълняваща план за финансово оздравяване. Основната цел на проекта на бюджета за 2019 г. е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения,  недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи.

 

Проектът на бюджета на Община Перник за 2019 г., с преходни остатъци, е в размер на 65 740 345 лв., от които 37 115 060 лв.-държавни приходи и 28 625 285 лв.- местни приходи. През 2019 г. от бюджета на  Община Перник са определени 1 457 107 лв. за дофинансиране на държавно делегираните дейности.

Инвестиционната програма на Общината за 2019 г. е в размер на 49 512 017 лв.,
През бюджетната 2019 г. определихме следните приоритети:
–  Отново приоритетна е функция „Образование“ – Чувствително са увеличени началните заплати в образованието;
-Увеличаваме и дофинасирането на функцията. За 2019 г. сме планирали средства в размер на 30 320 479 лв.
– Увеличаваме основните заплати в Здравеопазването – основната сестринска заплата става 620 лв.
-Увеличаваме средствата за „Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация» ЕООД
– Предоставяме 11 000 лв. за закупуване на стерилизатор за очно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение «Рахила Ангелова»
– Предоставяме 300 000 лв. за спортни дейности и подпомагане на спортните клубове;
– Увеличаваме средствата за капиталови обекти с 2 300 000 лв.
-Очакваме и финансиране по Европейски програми и други финансови източници.
– Продължаваме да подпомагаме дейността на Съюза на инвалидите  и Клубовете на пенсионерите.
– Съфинансираме изпълнението на основния проект от Инвестиционната програма на Общината- Интегриран градски транспорт с 2 137 000 лв. за 2019 г.
След корекциите, които направи Министерство на финансите, изпълнявайки отново разпоредби на Закона за публичните финанси, няма да се променят философията и приоритетите в така предложения и публично обсъден бюджет.  От приложените справки бяхме планирали погасяване на безлихвен заем в размер на 3 000 000 лв. След получаване на писмото от Министерство на финансите става ясно, че погасяването на безлихвения заем ще се осъществи с трансферите, определени със  Закона за държавния бюджет на Република България. В този случай се освобождават собствени средства, с които Община Перник ще финансира дейностите, които беше планирала да финансира с трансферите от Министерство на финансите. Бюджетът на Община Перник е съгласуван с Министерство на финансите, за което сме ви информирали.
В заключение искам да кажа, че започнахме изпълнението на оздравителната програма с 22 256 982 лв. просрочени задължения. В момента просрочените задължения са 9 824 790 лв. За две годишния период от изпълнението сме погасили 12 432 192 лв., натрупани в предишни управления на Община Перник.
Друг показател по чл.94 от Закона за публичните финанси, който успяхме да приведем в съответствие с ограниченията му, е поети ангажименти за разходи – в началото на изпълнението на оздравителната програма. Поетите ангажименти  бяха 32 772 385 лв., в момента те са в рамките на ограниченията на Закона и са 20 445 277 лв.
Друг показател, чието изпълнение надвишаваше допустимия процент, спрямо отчетените разходи, са налични задължения за разходи, които към 01.01.2017 г. бяха 16 287 368 лв., в края на 2018 г. са едва 10 368 301 лв.
Цялата информация, която поднасям говори за изпълнение на поети ангажименти към Министерство на финансите. На всички е ясно, че в рамките на двугодишен период няма как всички показатели, които следи Министерство на финансите и са определящи за финансовата стабилност на една община, да бъдат приведени в съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси, при наследството, което получих в началото на моя мандат.
Достойно е да се отчете напредъкът, който Общината видимо показва, и е редно да се спре спекулацията, че Община Перник нарушава разпоредби на Закона.“

Share Button

Коментари

коментара